Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.1.2020

Marek 3,31-35
31 Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. 32 Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. 33 A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? 34 A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia! 35 Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.

Kto patrí do Ježišovej rodiny? Už včera sme si čítali o Ježišových príbuzných, ktorí o Ňom hovorili, že sa zbláznil, a preto Mu chceli brániť v Jeho službe kázania, uzdravovania a vyháňania démonov (Mk 3,21). Brániť Ježišovi v Jeho službe je iste najnebezpečnejší hriech. Dnes sa dozvedáme, že to boli skutočne Jeho najbližší – Jeho matka a bratia (Ján 7,5). On sám potom vyznal, že „nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome“ (Mk 6,4). Je nám ťažko pochopiteľné, že tam teraz s bratmi prišla aj Jeho matka, ktorá o Jeho Božskej podstate predsa toľko počula: od anjela, pastierov, mudrcov, Simeona aj Anny a „zachovávala všetky tie slová v srdci“ (Lk 2,51). Zaujímavá je Jeho reakcia na ich príchod: „Kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou“ (v. 35). Pán Ježiš ako Boží Syn vyzdvihol Svojich poslucháčov, ba aj každého z nás, kto činí vôľu Božiu, na úroveň Svojej matky a súrodencov (porovnaj aj Mt 12,47-50 a Lk 8,19-21). Len musíme Božiu vôľu z Jeho Slova stále lepšie spoznávať a s Jeho pomocou aj plniť. To iste dokážeme, ak Ho každý deň budeme úprimne prosiť: – – Milý Bože, veď Ty si ma stvoril, vykúpil a posvätil, takže patrím Tebe. Pomôž mi, aby som Tvojej vôli pre mňa teraz porozumel a podľa nej aj myslel, hovoril a žil. Amen.
Pieseň: ES 237
Autor: Miki Lipták

Veď, či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký Boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?! 5.Mojžišova 3,24
Veď od Neho, prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko, Jemu sláva na veky! Rimanom 11,36

Matúš 6,6-13 :: Modlíme sa za: Gemer (Ri)