Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.2.2020

1.Korinťanom 9,24-27
24 Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! 25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, 27 ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.

Iným kázať a sám byť nehodným – hrozná možnosť pre každého, kto zvestuje evanjelium. Evanjelium Kristovo chce formovať tých, ktorým je zvestované, ale v prvom rade chce formovať toho, ktorý ho zvestuje. Pavol používa dve malé prirovnania. Beh o cenu a box. V prvom obraze chce zdôrazniť, že bežec musí tvrdo trénovať a niečoho sa vzdať. Pri isthmických hrách to znamenalo desaťmesačný tréning s odriekaním sa vína, mäsa a sexuálneho styku so ženami. Cenou za to bol smrekový veniec, v Olympii to bol veniec olivový. O čo náročnejší má byť na seba kresťan, ktorý zápasí o nepominuteľný veniec večného života?! Pavol vidí seba samého ako boxera, ktorý nielen simuluje nejaký boj a dáva údery do vzduchu, ale aj veľmi vážne podrobuje svoje telo službe evanjelia, aby sám nebol nehodný, keď iným káže. Nič nepredstierajme, berme veľmi vážne svoj kresťanský zápas!
Modlitba: Odpusť, Bože, vlažnosť, ktorá Ti je odporná. Daj nám srdce ochotné podriadiť sa Kristovi, ktorý tvrdo zápasil o naše duše a chce tvrdo zápasiť skrze nás za duše druhých. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Ján Meňky

Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin vykoná veľké veci. Joel 2,21
Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore. 1.Timotejovi 3,16

Ezechiel 33,30-33 :: Modlíme sa za: Chmeľov (Šz)