Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.3.2020

Marek 12,13-17
13 Raz poslali k Nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby Ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali Mu: Majstre, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale pravdivo učíš ceste Božej. Slobodno platiť cisárovi daň, alebo nie? Máme platiť, či neplatiť? 15 On však videl ich pokrytectvo a povedal im: Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech ho vidím. 16 A oni priniesli: Spýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. 17 Nato im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi; čo je Božie, Bohu. A veľmi sa Mu divili.

Dávame Pánu Bohu, čo je Jeho? Asi každý z nás si už ako dieťa písal meno na svoje veci, aby ostatní vedeli, komu patria. Z Božieho Slova sme počuli, že denár mal na sebe obraz cisára. Pán Ježiš hovorí: dajte ho cisárovi. No, čo je Božie, dajte Bohu! Rozmýšľajme dnes: čo mám dať ja Pánu Bohu, svojmu nebeskému Otcovi? Čo je Božie? V Ž 24 čítame: „Hospodinova je zem, i to, čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú“. Božie je všetko. Na denári bol obraz cisára, no omnoho dôležitejší je obraz nášho Boha. Ten obraz sa nachádza v každom z nás. Lebo my sme boli stvorení na Jeho obraz. Čo by som teda mal dať svojmu Pánovi? Svoj čas, svoje radosti i starosti. Dať Mu svoju rodinu, prácu, svoje ruky, nohy, ústa, no najmä – svoje srdce. Dajme nášmu Otcovi, čo Mu patrí! Dajme celého seba! Dajme Mu česť a chválu svojím životom i v dnešný deň! Nie z povinnosti, ale z lásky. My len preto môžeme dávať, lebo On prvý dal nám. Dal nám život, dal všetko, čo máme vôkol seba. Dal nám to najdrahšie: Svojho Syna! Pán Ježiš dal Svoj život za nás, aby sme aj my mohli dávať. Daj Bohu, čo je Božie! Zver Mu svoj život! Lebo Jeho meno i obraz je zapísaný v tvojom srdci.
Modlitba: Ďakujem, Otče, že ma miluješ, že Ti smiem patriť, že mi odpúšťaš moje hriechy. Vezmi si, Pane, celý môj život. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Zuzana Lipovská

To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. Žalmy 104,27-28
Veď ste už okúsili, že Pán je dobrý. 1.Petrov 2,3

Matúš 13,44-46 :: Modlíme sa za: Krajné (My)