Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.5.2020

1.Timotejovi 4,1-5
1 Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, 2 pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, 3 zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním, 5 lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Život v Božom svete a život pre Boží svet sa zdá byť pre mnohých ľudí sveta až príliš asketický. No je to naozaj tak? Som presvedčená, že základy položené na Ježišovi Kristovi nezakazujú žiť plnohodnotný život. Boží plán a program pre človeka má také neskutočne kultúrne, sociálne, morálne i etické základy, že dosiaľ nikto nič lepšie nevymyslel. A ak niekto vraj príde na niečo nové, vychádza len z toho, čomu základy položil Boh. „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré“. Dnešné slová z Písma chcú čitateľa posmeliť k viere, ktorá nie je obmedzujúca. Božie Slovo nikdy nechcelo človeka strašiť, ale posmeliť a povzbudiť ho k dôvere v Božiu priazeň, ktorá je neprestajná. Vzkriesený v nás túži vzbudiť suché kosti a neraz i celé suché údolie, ktoré obmedzuje terén viery. Slovo Božie a dar modlitby nám boli dané ako sprievodné znaky, ktoré prinášajú plnohodnotný život viery. Nemeňme niečo, čo má Božie základy! Naopak, vo všetkom pristupujme k Bohu s vďakou, vo všetkých svojich modlitbách a prosbách!
Modlitba: Odpusť nám, Otče, a opäť posväť naše srdcia pre Tvoju slobodu, ktorá dáva život plný hodnôt, ktoré sú dobré. Daj, nech ich s vďačným srdcom prijímame a na Tvoju chválu a prospech blížnym aj žijeme. Amen
Pieseň: ES 539
Autor: Soňa Pichnarčíková

Dal si im Svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Nehemiáš 9,20
Ježiš hovorí: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ján 14,26

Marek 1,32-39 :: Modlíme sa za: Necpaly (Tu)