Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.6.2020

1.Kráľov 5,15-32
15 Týrsky kráľ Chírám poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, keď sa dopočul, že ho pomazali za kráľa po jeho otcovi. Chírám mal totiž vždy rád Dávida. 16 Aj Šalamún poslal Chírámovi odkaz: 17 Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom menu svojho Boha Hospodina pre vojny, ktoré ho obkľučovali, pokiaľ ich Hospodin nepodrobil pod jeho nohy. 18 Teraz mi však Hospodin, môj Boh, spôsobil zo všetkých strán pokoj, takže nieto ani nepriateľa, ani pohromy. 19 Preto zamýšľam postaviť dom menu Hospodina, môjho Boha, ako to Hospodin hovoril môjmu otcovi Dávidovi: Tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu. 20 Rozkáž teda narúbať pre mňa cédre na Libanone! Moji služobníci nech budú s tvojimi. Dám ti aj mzdu pre tvojich ľudí – toľko, koľko povieš. Veď vieš, že medzi nami nieto muža, čo by vedel tak stínať stromy ako Sidónci. 21 Keď Chírám vypočul Šalamúnov odkaz, veľmi sa potešil: Nech je dnes požehnaný Hospodin, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto veľkým ľudom. 22 Vtedy poslal Chírám Šalamúnovi odpoveď: Vypočul som tvoje posolstvo a urobím všetko podľa tvojho priania, čo sa týka cédrových i cyprusových stromov. 23 Moji služobníci ich zvezú z Libanonu k moru a ja ich dám na mori pozbíjať do pltí až po miesto, ktoré mi určíš. Tam ich dám rozbiť, a ty ich prevezmeš. Ty zase vyplníš moje prianie, a budeš dodávať mojej čeľadi stravu. 24 A tak Chírám dodával Šalamúnovi cédrové i cyprusové stromy podľa jeho želania. 25 Šalamún zasa dodával Chírámovi dvadsaťtisíc kórov pšenice na stravu pre jeho domácnosť a dvadsať kórov čistého oleja. Takto to robili rok čo rok. 26 A Hospodin dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu zasľúbil. Medzi Chírámom a Šalamúnom bol pokoj; navzájom uzavreli zmluvu. 27 Potom kráľ Šalamún dal vybrať nútených robotníkov z celého Izraela. Nútené robotníctvo pozostávalo z tridsaťtisíc mužov. 28 Z nich posielal do Libanonu v mesačných zmenách desaťtisíc, takže mesiac boli na Libanone a dva mesiace doma. A nad robotami bol Adonírám. 29 Šalamún mal sedemdesiattisíc nosičov bremien a osemdesiattisíc kamenárov na vrchoch. 30 Okrem vedúcich úradníkov, dozorcov nad robotami, mal Šalamún tritisíctristo nadriadených nad ľudom, ktorý pracoval. 31 Kráľ rozkázal nalámať veľké, vzácne kamene, aby boli základy domu z kamenných kvádrov, 32 a tie tesali Šalamúnovi a Chírámovi stavitelia aj Gebalčania. Pripravovali drevo i kamene na stavbu domu.

Príprava stavby Jeruzalemského chrámu. Druhá polovica 5. kapitoly zaznamenáva prípravu na stavbu chrámu. Ide o veľmi dôležitú úlohu, ktorou bol mladý a múdry kráľ poverený. Jeho otcovi sa tejto cti nakoniec nedostalo. Tu nám Biblia podáva správu, že na stavbe chrámu bude mať účasť aj pohanský kráľ. Týrsky kráľ Chíram bol už od Dávidových dôb priateľom a spojencom Izraela a jeho Boha, Hospodina, uznával a rešpektoval. Toto spojenectvo alebo priateľstvo spočívalo v dodávkach a spracovaní stavebného dreva, ktorého na izraelskom území nebolo dosť. Aj sám Chíram, ktorý chváli Hospodina, akoby tým nepriamo vyzdvihoval Šalamúnovu veľkosť. Aký musí byť Boh, ktorý má na zemi takéhoto zástupcu! Aj pohania sa pred ním budú skláňať. Preto sa tu znovu zdôrazňuje Šalamúnova múdrosť. V starom Oriente platila zásada – ako na nebi, tak na zemi. Podľa nej je pozemský kráľ odleskom toho nebeského, Jeho slávy, moci a múdrosti. Nezabúdajme, že aj my svojím životom svedčíme o svojom Bohu! Dovoľme všetkým spoznať a nasledovať Toho, ktorý nás zachránil od večného zatratenia! Svedčme o Jeho diele v našom živote a volajme k Nemu aj iných!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si jediný vládca a môžeš všetko. Ďakujem, že napriek tomu nám dávaš slobodu. Odpusť, že niekedy ju zneužívam a vzďaľujem sa od Teba. Privádzaj ma späť Svojou láskou a daj, nech ju na mne ľudia vidia. Amen.
Pieseň: ES 570
Autor: Eva Germanová

Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. 1.