Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.6.2022

Sudcovia 6,1-10
1 Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom. 2 Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred Midjáncami horské trhliny, jaskyne a pevnosti. 3 Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midjánci a Amálékovci a synovia východu proti nim. 4 Pritiahli a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly. 5 Lebo keď prišli so svojimi stádami a stanmi, prišli v takom množstve ako kobylky; ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať; i vpadli do krajiny, aby ju spustošili. 6 Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc. 7 Keď Izraelci pre Midjáncov volali k Hospodinovi o pomoc, 8 Hospodin poslal Izraelcom proroka, a ten im hovoril: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Ja som vás vyviedol z Egypta a z domu otroctva; 9 ja som vás vytrhol z moci Egypta a z moci všetkých vašich utláčateľov; zahnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. 10 Povedal som vám: Ja som Hospodin, váš Boh; neuctievajte bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma nepočúvali.

Ťažkosti nás učia. Pán nám dáva zažiť ťažké časy, lebo opúšťame a zriekavame sa svojho povolania aj poslania, ktoré nám dal. Sme Božími zachránenými, vykúpenými deťmi, no nedbáme na to. Využívame možnosti obdarovaných, no voči nášmu Dobrodincovi necítime nijaký záväzok. On pre mňa aj pre teba urobil všetko a chce, aby sme na Jeho lásku odpovedali láskou. Akou? Prejavuje sa tak, že sa riadime podľa Jeho prikázaní a plníme Jeho vôľu. „Kto Ma miluje, zachováva Moje prikázania“, hovorí. A Jeho vôľa je, aby sme Mu boli svedkami a niesli Jeho Evanjelium v tomto svete. Aj cez ťažkosti. – – Izrael mal pôsobiť v novej vlasti tak, aby tamojšie obyvateľstvo priviedol k Hospodinovi. Čo sa stalo? Nuž, pravý opak. Boží ľudia opúšťali svojho Pána a prispôsobovali svoj život náboženským spôsobom svojho okolia. Nové možnosti, nová krajina, nový život, ale stará bolesť. Namiesto oddanosti a života s Hospodinom – neposlušnosť a svojvôľa. Nečudo, že nepriateľov je mnoho a ťažkostí pribúda. Midjánci (kedysi – za čias Mojžiša – boli súčasťou Božieho plánu na záchranu Izraela) teraz pustošia Božích ľudí. Podmienky a situácia sa menia v náš neprospech, lebo my sme sa zmenili vo svoj neprospech. Riešenie? „Obráťte sa a budete žiť!“, volá Ezechiel. „Treba sa vám znovu narodiť“, povedal Pán Ježiš Nikodémovi. To je naša cesta.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si jediný, naozaj živý Boh! Odpusť, keď sa od Teba odvraciame k modlám. Stále viac nás prenikaj Svojím Duchom, aby sa v nás rodilo stále viac toho Tvojho a aby sme žili, ako Ty chceš, a najmä – v Tvojej láske! Amen.
Pieseň: ES 504
Autor: Ján Kolesár

On smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami. Žalm 107,9
Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa Svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Filipským 4,19

Efezským 4,1-6 •  Modlíme sa za: Lopúchov (ŠZS)