Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.8.2020

Marek 7,24-30
24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín týrskych a sidonských. Vošiel do domu, lebo nechcel, aby niekto zvedel o Ňom. Ale nemohol sa utajiť, 25 lebo hneď počula o Ňom žena, ktorá mala dcéru posadnutú nečistým duchom; prišla a padla Mu k nohám. 26 A tá žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. Prosila Ho, aby vyhnal z jej dcéry démona. 27 Ale On jej povedal: Nech sa najprv deti najedia; lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteňatám. 28 Ona Mu však odvetila: Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch. 29 Nato jej povedal: Pre tieto (tvoje) slová: Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry. 30 Odišla teda domov a našla dieťa ležať na posteli; démon už vyšiel z neho.

Predbehnutý šteňaťom? Je ozaj obdivuhodné, akú veľkú vieru mala kanaánska žena, keď ju neodradili ani tvrdé Ježišove slová, v ktorých ju prirovnal k šteňatám! Bola to Ježišova skúška, v ktorej jej viera obstála. Tento text často vysvetľujeme, ako prejav Ježišovej láskavosti, keď zo Svojich darov, ktoré mali iného adresáta, dal kúsok aj kanaánskej žene. Skúsme sa však na to pozrieť aj z inej strany. My sme dnes tým vyvoleným Božím ľudom a v opisovanej situácii sme my tými deťmi, ktorým patrí všetka tá nesmierna milosť, všetka tá Kristova uzdravujúca a zachraňujúca moc. To všetko, pre čo Pán Ježiš prišiel a čo priniesol, je naše. To všetko patrí mne a tebe, Božiemu dieťaťu. Máme na to nárok – je to ako doporučený balík plný darov, ktoré prišli na tvoje i moje meno so žltým lístkom, len si ho vyzdvihnúť na pošte. Stačí si to vierou prebrať! Smutné na tom je, že to nerobíme. Len sa pozeráme, ako z toho daru Božej zachraňujúcej milosti si berú ľudia, o ktorých by sme to nikdy nepovedali. Židov predbehli colníci a hriešnici, Samaritáni, či kanaánska žena. A nás? Poobzerajte sa okolo seba. Veriacimi sa stávajú tí, o ktorých by sme to nikdy neboli povedali, ľudia, u ktorých sme to považovali za nemožné. Vyslovené Ježišovým provokačným slovníkom: Deti moje, dávajte si pozor, predbiehajú vás šteňatá!
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme za Tvoje dary. Odpusť, že si ich príliš málo vážime. Odpusť, že príliš málo vysvetľujeme ľuďom, ako potrebujú spasenie. Veď nás Svojím Duchom k silnej viere, aby sme boli aj vďační, aj dávajúci Evanjelium. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Jaroslav Petro

Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá naveky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie! Žalmy 100,5
Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a Jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa Svojho milosrdenstva. Títovi 3,4.5

Náreky 1,1-11 :: Modlíme sa za: Spišská Nová Ves (Ta)