Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.9.2020

2.Korinťanom 6,1-10
1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 3 Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, 5 ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, 6 čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske, 7 slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, 8 sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a predsa pravdiví; 9 ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; ako karhaní, a predsa neumorení; 10 ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.

Neberme nadarmo milosť Božiu! Teraz je deň spasenia! V príhodný deň nás Pán vypočul a v deň spasenia nám pomohol. Je to v minulom čase – stalo sa to už dávno. Teraz je čas veľmi príhodný, ajhľa, teraz je deň spasenia. Svedčí to o naliehavosti a aktuálnosti. Deň spasenia je deň, keď sa zriekneš kráľovstva tmy a vstúpiš ako Božie dieťa do kráľovstva svetla, cez obeť Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ, Mesiáš, Vykupiteľ sveta. Tvoj Spasiteľ, tvoj Záchranca, tvoj Vykupiteľ. Umrel na Golgotskom kríži. On – nevinný, za naše, tvoje i moje hriechy! Bol pochovaný, ale na tretí deň vzkriesený z mŕtvych. Vstúpil na nebesia a žije a kraľuje so svojím Otcom. Čoskoro príde opäť na túto zem ako spravodlivý Sudca, Pán a Kráľ. Božia milosť je pre nás čas, kedy sa ešte pre Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa môžeš osobne rozhodnúť. Nik to neurobí za teba – musíš to urobiť sám. Daj Pánovi Ježišovi celé svoje srdce! Jeho dotyk ti ukáže, ako VEĽMI ťa BOH, PÁN JEŽIŠ KRISTUS MILUJE. Pán ťa povedie k pokániu, vyznaniu hriechov. Modlitba pokánia, spásy, je modlitbou, na ktorú Pán Boh stále čaká a vždy ju vypočuje. V deň príhodný ťa vypočul, dnes v deň spasenia! Kto dá svoje srdce Pánovi Ježišovi, je služobníkom Božím a žije ako nové stvorenie v dobrom aj zlom, nedáva iným možnosť na pohoršenie.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa môžeme stať Tvojimi deťmi. My nedokonalí. Hriešni. Môžeme byť ponorení do Krista a zdieľať Jeho postavenie dieťaťa Božieho. Ďakujeme, že vierou sme spasení. Tak Ťa prosíme, aby si túto vieru upevňoval. Amen.
Pieseň: ES 468
Autor: Martina Ostricová

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím lup. Izaiáš 61,8
V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí. 1.Tesaloničanom 4,6

Ján 13,31-35 :: Modlíme sa za: Tisovec (Ri)