Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.2.2020

1.Korinťanom 10,1-13
1 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, 2 všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus: 5 ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. 6 A toto stalo sa (výstražným) príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli; 7 ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali; 8 ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc; 9 ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov; 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 11 Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. 12 A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.

Putovanie po púšti. Putovanie do zasľúbenej zeme. Jedno z najznámejších rozprávaní Starej Zmluvy apoštol v niekoľkých vetách pripomenie a spojí do takých súvislostí s Kristom, že si to vyžaduje hlboké rozmýšľanie a rozsiahle znalosti o vzťahu človeka a Boha, o Božom konaní s nami. Rozmýšľanie a skúmanie je časovo veľmi náročné. V krátkosti, východiskom tohto rozmýšľania je napomenutie: „A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ Neboli to Izraelci, ktorí prekonali púšť a oslobodili sa, nebol to Mojžiš, ktorý ich previedol cez nebezpečenstvá pustej a neprajnej krajiny. Bol to Hospodin, Pán, ktorý si vyvolil Mojžiša a ktorý si z biednych otrokov sformoval Svoj ľud. On je verný a Svojou vernosťou prekonáva mnohé slabosti, chyby, hriechy a nevernosť tých, s ktorými stojí vo vzťahu dôvery. Tých, ktorí sú neraz neverní, tých, ktorí sú často pyšní a sebavedomí, presvedčení o svojej výnimočnosti a sile. Ich pýchu mení na pokoru, a tak ich vyslobodzuje z moci smrti. S týmto Pánom treba počítať každý deň a pred Ním sa skláňať. Len tak môžeme dôjsť ďalej, než na čo nám stačia naše sily.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme často ako tí na púšti. Spoliehame sa, že sme boli pokrstení a že sme pili z duchovnej skaly, ktorou je Kristus, ale padáme do modlárstva. Veď nás Tvojím Duchom, aby sme milovali a poslúchali iba Teba a žili pokorou a láskou. Amen.
Pieseň: ES 525
Autor: Daniel Midriak

Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Žalmy 50,1
Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. 2.Korinťanom 5,19

Lukáš 6,43-49 :: Modlíme sa za: Chmeľovec (Šz)