Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.3.2020

Marek 12,18-27
18 Potom prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovoria, že nieto zmŕtvychvstania, a spýtali sa Ho: 19 Majstre, Mojžiš nám predpísal: Keby niekomu umrel brat a zanechal by ženu, a dieťa by nezanechal, nech si jeho brat vezme tú ženu a splodí potomka bratovi. 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bez potomstva. 21 Vzal si ju za ženu druhý, aj ten umrel a nezanechal potomstvo; podobne aj tretí. 22 Tak si ju vzali všetci siedmi a ani jeden z nich nezanechal potomstvo. Po nich všetkých umrela aj žena. 23 Pri zmŕtvychvstaní, keď vstanú z mŕtvych, ktorému z nich bude ženou, keď ju mali za manželku siedmi? 24 Ježiš im odpovedal: Či neblúdite preto, že nepoznáte Písma ani moc Božiu? 25 Lebo tí, čo vstanú z mŕtvych, ani sa neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebesiach. 26 Či ste však v Mojžišovej knihe – tam, kde sa hovorí o horiacom kre – nečítali o mŕtvych, že sú kriesení, keď Boh povedal Mojžišovi: Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov? 27 Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi blúdite!

Božia moc pri nás! Sadukaji boli náboženskou skupinou pozostávajúcou prevažne z kňazov, ktorá neverila vo vzkriesenie z mŕtvych. Prichádzajú za Pánom Ježišom, aby Ho pred ľuďmi zosmiešnili a vystavili verejnému poníženiu. Vymysleli si konšpiračný príbeh o siedmich bezdetných bratoch a jednej spoločnej manželke, aby ním dokázali, že viera vo vzkriesenie je čistý nezmysel. Ktorému z nich bude ženou, keď ju mali za manželku siedmi? Mali to dobre premyslené. Boli si istí, že touto otázkou dostanú Ježiša do úzkych. Koľko je aj dnes takých hlasov, ktoré túžia zosmiešniť Pána Boha?! Koľko je dnes tých, ktorí sa Pánu Bohu smejú, pre ktorých je viera v Neho „len pre naivných a slabochov“?! Koľko je dnes tých, ktorí kričia: ´Tak, kde je Boh, keď toľko ľudí vo svete hladuje? Kde je, keď je vo svete toľko zla, chorôb a nešťastia? Kde bol Boh, keď mi zomierala manželka, či dieťa, keď som prišiel o prácu?´ Pán Ježiš sadukajom, ale aj nám hovorí: „Či neblúdite preto, že nepoznáte Písma ani moc Božiu?“ Veď Boh je tu so Svojou mocou. Je s tebou, keď sa raduješ, ale aj vtedy, keď ťa ťažký kríž zráža až k zemi. Je s tebou tu – v časnosti a bude s tebou i potom – vo večnosti. On je tu, je s nami, je v nás! Si aj ty pri Ňom?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju moc a Tvoje slovo. Prosíme, daj nám obstáť v rôznych útokoch a prekrúcaniach. Daj nám správne odpovede na námietky liberálov. Ukáž Svoju moc a odpovedz na modlitby, nech nás posilní svedectvo. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Tomáš Lipovský

Hospodin sa však nad nimi zľutoval, prejavil im milosrdenstvo a naklonil sa k nim pre Svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a dosiaľ ich od Svojej tváre nezavrhol. 2.Kráľov 13,23
Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Rimanom 11,29

Matúš 19,16-26 :: Modlíme sa za: Kráľova Lehota (Lo)