Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.5.2020

1.Timotejovi 4,6-5,2
6 Keď toto budeš predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovávaný slovami viery a dobrého učenia, ku ktorému si sa pridal. 7 Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti; 8 telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Verná je to reč a hodná plného prijatia. 10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a tomuto vyučuj. 12 Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote. 13 Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. 14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba. 15 O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné. 16 Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.
5, 1 Na staršieho človeka sa neosopuj, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, 2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou.

Dobrý služobník. Dobré znalosti nikdy nie sú na škodu. Hoci podľa našich predstáv neprinesú výsledok hneď, ich hĺbka sa skôr, či neskôr dosvedčí v konkrétnej situácii. Aj v našom každodennom živote to býva tak, že mnohé si chceme naštudovať nielen preto, aby sme niečo nové prijali, ale aby sme to aj ďalej odovzdali. Presne tak je to aj s Božím Slovom. Ono nebolo napísané preto, aby bolo uschované ako pamiatka – ono je Božím nástrojom na budovanie viery. Boh má záujem budovať Svoje kráľovstvo v našich rečiach, skutkoch. Sme Božie deti povolané napredovať vo viere činnej skrze lásku. Viera predsa nemá byť pasívna. Taká viera je mŕtva, prinášajúca skepsu a apatiu v zápasoch, ktoré doliehajú na dušu i ducha. Ak však poznávame Boha, ktorý naše myslenie mení mocou Svojho odpustenia a nového života, potom máme živú vieru v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí. Nech každý z nás slúži tým darom, ktorý nám bol daný. A ak poznávaš, že tvoja znalosť Božích vecí tíchne, nechaj sa poučiť Duchom Božím, ktorý prichádza na pomoc tvojej mdlobe!
Modlitba: Pán môj a Boh môj, vďaka, že si ma naučil a denne učíš poznávať a spoznávať Teba. Pozerám na Teba a vidím, že otvorené nebesá prinášajú môjmu srdcu Tvoje kráľovstvo. Preto Ťa prosím, nech sa pri mne a v mojom živote deje Tvoja vôľa. Amen.
Pieseň: ES 525
Autor: Soňa Pichnarčíková

Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela? Ezechiel 33,11
Zachej povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“ Lukáš 19,8

Lukáš 18,1-8 :: Modlíme sa za: Neded (Dn)