Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.9.2020

2.Korinťanom 6,11-7,4
11 Naše ústa sú vám otvorené, Korintskí, naše srdce rozšírené; 12 nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. 13 Ako deťom hovorím: Odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia! 14 Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? 15 Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? 16 Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, 18 budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.
7, 1 Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie. 2 Prijmite nás! Nikomu sme nekrivdili, nikoho nezničili, nikoho neoklamali. 3 Nehovorím to, aby som vás odsúdil; veď som už predtým povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu umierali aj spolu žili. 4 Úplne vám dôverujem, často sa chválim vami naplnený potešením, oplývam radosťou pri všetkom našom súžení.

Radikálna čistota. Nemáme ťahať cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Často nás zväzujú telesné, duševné i duchovné veci, ktoré nie sú dobré, prostredníctvom ľudí okolo nás. Pán Boh nám vo Svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, smrťou na Golgotskom kríži a vzkriesením vydobyl večné víťazstvo. Ak sme dali celé svoje „ja“ Pánovi, už nemusíme chodiť v nečistote. Máme slobodu Božích detí v Kristovi. Sme spravodliví v Kristovi. On sa stal našou spravodlivosťou. Svetlo a tma, spravodlivosť a nespravodlivosť nejdú k sebe a ešte k tomu pod cudzím jarmom Zlého! Čo má spoločné Kristus s Baálom? Veriaci s neveriacim? Chrám s modlami? Náš Boh – Adonai – je jediný živý Boh v Ježišovi Kristovi. Nik Mu nie je podobný. Naše telá sú Jeho chrámom, prebýva v nás a je naším Bohom a my sme Jeho ľud. Poznaj svoju hodnotu v Bohu, neboj sa radikálne oddeliť a byť čistý pre Neho. Pán nás prijíma. Je naším Otcom a my sme Jeho deťmi. Denne sa potrebujeme očisťovať od hriechu a byť v Bohu a v bázni Božej v pokání posvätení.
Modlitba: Odpusť, Bože, naše hriechy. Nechali sme sa vylákať od Tvojho Ducha ku svetským veciam, ktoré neslúžia láske, ale pýche, aby sme vyzerali lepšie pred ľuďmi. Oživ naše srdcia, nech chcú byť dobré pred Tebou a žijú Tvojou láskou. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Martina Ostricová

Boh je múdry v srdci, odvážny a silný. Kto sa mu vzoprel a ostal celý? Jób 9,4
Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Rimanom 12,16

2.Tesaloničanom 2,13-17 :: Modlíme sa za: Tomášovce (No)