Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.2.2020

Posledná nedeľa po Zjavení
Ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2

Matúš 17,1-9
 1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. 7 Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!

Vrcholy a údolia. V živote sa ocitáme na vrcholoch aj v údoliach. Raz prežívame radosť, naplnenie a pokoj, inokedy musíme čeliť skúškam, bolesti, či pokušeniam. Pán Boh nás však vo všetkých takýchto situáciách sprevádza – tak, ako Ježiš Svojich učeníkov. Predtým, než sa vydáva na cestu utrpenia do Jeruzalema, hovorí s nimi o tom, aby neskôr porozumeli tejto jedinečnej ceste spásy. Aby ich viera bola posilnená a temnota prichádzajúceho kríža zjasnená, túži s nimi stráviť čas o samote a v modlitbe. Berie ich na Vrch premenenia, kde prežívajú jedinečnú skúsenosť Božej prítomnosti. – – Podobne aj nás Pán Boh vedie rôznymi cestami života a dáva nám prežiť rozličné situácie – radostné, inšpirujúce, ale aj ťažké, či pokorujúce, aby si nás pripravoval na to, čo cez nás chce vykonať. Nie vždy Mu rozumieme, mnohé si vykladáme po svojom, tak ako učeníci, no dôležité je zostávať stále v Jeho blízkosti, lebo len tak nás bude môcť vždy nanovo korigovať a viesť správnym smerom, a tak nás bude môcť On a skrze Neho použiť pre Božie kráľovstvo. Preto sa aj dnes nanovo spolu s Ježišom modlime: – – Otče, nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja… (L 22,42).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty všetko vidíš. Vidíš aj to, čo sa ešte nestalo. My sa často potkýname a blúdime, preto potrebujeme, aby sa v našich životoch nestala naša vôľa, ale tá Tvoja. Amen.
Pieseň: ES 488
Autor: Radomír Vařák

Pán, Hospodin, mi však pomáha, preto nebudem potupený.  Izaiáš 50,7
Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok. Skutky apoštolov 26,22

2.Korinťanom 4,6-10 :: Žalmy 135 :: Zjavenie Jána 1,9-18 :: Modlíme sa za: Evanjelickú bohosloveckú fakultu