Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.9.2020

Marek 10,1-12
1 Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval. 2 I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku? 3 Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš? 4 A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju. 5 Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie. 6 Od počiatku stvorenia však stvoril ich Boh ako muža a ženu. 7 Preto opustí človek otca i matku a bude sa pridŕžať svojej manželky, 8 a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno. 9 Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! 10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali. 11 Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou. 12 A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež.

Manželstvo ako dar. Keď Pán Boh pozeral v raji na Adama, všimol si, že mu niekto chýba. Chýbala mu manželka. Tak dostal Adam dar – Evu, ktorá mu bola rovnocennou pomocou. Boh ich požehnal a už v raji ustanovil manželstvo. Z dvoch urobil jedno. To sa deje dodnes. Som vďačná Pánu Bohu, že po piatich rokoch modlitieb mi daroval manžela. Pán spája dvoch ľudí – muža a ženu, aby v manželstve boli jednou bytosťou. Boh fandí manželstvu. Keď sa Pána Ježiša pýtali na manželstvo, konkrétne na rozvod, v odpovedi uviedol, čo si želá: „Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj.“ Súčasťou Božieho plánu nebol rozvod – „roztrhnutie“ jednej bytosti. Je to hriech, ktorý ničí manželstvo a rozbíja ho. Pán Ježiš na kríži zomieral aj za hriechy, ktoré vznikajú v manželstvách. Je to On, kto nám skrze Ducha Svätého dáva silu napĺňať manželský sľub. Odpúšťať, hľadať cesty k zmiereniu, byť spolu v dobrom aj v zlom, kým nás smrť nerozdelí. Diabol sa však snaží manželov oklamať a nahovoriť im v čase krízy, že manželstvo sa už nedá zachrániť. Je to klamstvo. S Ježišom sa dá všetko zvládnuť. „Láska prikrýva mnoho hriechov“ (1Pt 4,8b). Ježišova Láska na kríži obmyla všetky naše hriechy, preto potrebujeme lásku nielen prijímať, ale ju aj dávať. Modlime sa, nech Boh chráni a požehnáva manželstvá! Nevzdávajme sa daru, ktorý sme v manželstve dostali!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že Ty v prvom rade nevyžaduješ, ale oživuješ, dávaš a uzdravuješ. Uzdravuj aj moje vzťahy a moju dušu, aby v týchto vzťahoch konala len dobro. Odpusť každé moje zlo a veď ma Svojou láskou. Amen.
Pieseň: ES 556
Autor: Oľga Kaňuchová

Chváľte ho, Slnko i Mesiac, chváľte ho, všetky jagavé hviezdy! Lebo on rozkázal a boli stvorené. Žalmy 148,3.5
Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. Zjavenie Jána 4,11

Skutky apoštolov 9,31-35 :: Modlíme sa za: Svätoplukovo (Dn)