Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.10.2020

Jeremiáš 18,1-12
1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a tam ti oznámim svoje slová. 3 Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. 4 Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. 5 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 6 Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? – znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. 7 Raz poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím; 8 ale ak sa národ, o ktorom som to hovoril, odvráti od svojho zla, oľutujem pohromu, ktorú som naň zamýšľal dopustiť. 9 Inokedy poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vystaviam a vysadím; 10 ale ak by konal, čo sa mi nepáči, a nedal by na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu zasľúbil preukázať. 11 Teraz však povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja chystám proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a polepšite svoje cesty a skutky. 12 Oni však povedali: To je beznádejné! My pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca.

Makro- a mikrosvet. Keď vystúpime na najvyšší štít hôr, obdivujeme krásu prírody a žasneme, ako múdro dokázal Pán Boh všetko stvoriť. Obdivujeme prírodu, ktorá dokáže prežiť celé stáročia a ostať stále krásna a svieža. Pritom si často neuvedomíme, že sa dívame na celok – makrosvet. Svet, ktorý je zložený z miliónov stebiel trávy, kvetov, stromov i lesných zvierat. Ak by sme sa však pozreli zblízka na ten malý – mikrosvet – svet jednotlivých zvierat, či kvietkov, možno by sme ostali prekvapení. Veď koľko zvierat podľahne iným, väčším zvieratám? Koľko stebiel trávy sa pošliape? Koľko kvetov sa odtrhne? Aj v mikrosvete prírody teda existujú tragédie, hoci obraz celku ostáva stále krásny. – – A ako je to s ľuďmi? Sme dnes priveľmi zameraní na seba, na svoje pocity a osobné šťastie. Chceme sa mať len dobre a chceme, aby nám Pán Boh dával len dobré veci. To však nejde. Jeremiáš nám pripomína, že Hospodin je ako hrnčiar, ktorý jednu nádobu urobí tak a druhú zas inak. Má s nami Svoje plány a nemôžeme sa vždy úplne vyhnúť zlu, jednak preto, že naša rozmanitosť je súčasťou väčšieho celku ľudského spoločenstva, a jednak preto, že tento celok sami často kazíme svojou hriešnosťou. Čítajme pozorne slová Jeremiáša a hľadajme v nich odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť zlu!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že tvoríš len a len dobro. Odpusť, že naše hriechy do Tvojho diela vnášajú niečo zlé. Odpusť, že to zlé niekedy pripisujeme Tvojej zodpovednosti. Prosíme, veď nás Tvojim Duchom, aby naše hriechy nemohli ničiť a aby sme sami prišli do neba. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Štefan Kiss

V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri: tak prvý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. Kazateľ 7,14
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. Rimanom 8,28

Lukáš 5,12-16 :: Modlíme sa za: Vyšná Kamenica (Ko)