Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.2.2020

1.Korinťanom 10,14-22
14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužobníctvom! 15 Hovorím ako rozumným; súďte sami, čo hovorím: 16 Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? 17 Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela; tí, čo jedia obete, či nie sú účastníkmi oltára? 19 Čo (tým) chcem povedať? (Vari), že obeť (prinesená) modle je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale čo (pohania) obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov. 21 Nemôžete piť z kalicha Pánovho aj z kalicha démonov: nemôžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov. 22 Či chceme azda rozhnevať Pána? Vari sme mocnejší ako On?

Služba modlám. Modloslužobníctvo. „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ Napätie medzi nasledovaním Krista a množstvom iných lákavých ciest je veľké. Koľko rôznych vecí, koľko rôznych osôb, koľko rôznych myšlienok ľudia môžu obdivovať, túžiť po nich, vzývať, vyznávať a uctievať?! Nielen Korinťania v meste plnom pohanských chrámov mali širokú ponuku modloslužobníctva. Dnes je omnoho širšia. Len dnes majú tí démoni iné mená a podoby. Kde je správna hranica medzi potrebou peňazí a túžbou po nich, medzi prácou a túžbou po nadradenosti nad ostatnými, medzi úspechom a túžbou po prvom mieste za každú cenu, medzi službou blížnym a túžbou po moci nad nimi? K čomu človek pripúta svoje srdce, to sa stáva jeho bohom – bolo a je Lutherovo objasnenie otázky, akých bohov môže mať človek. A najhoršou modlou je, keď sa človek zahľadí sám do seba a len seba považuje za hodného úcty, túžby a služby. Taký bez mihnutia oka ukrižuje Krista, aby ho nevyrušoval v jeho modloslužobníctve. „Či chceme azda rozhnevať Pána? Vari sme mocnejší ako On?“
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme si pripútali srdce k toľkým veciam. Odpusť, že nás to odvádza od pokornej lásky a služby Tebe. Prosíme, prekonávaj Svojou láskou všetko zlé, čo máme v sebe a odďaľuj nás od našich modiel. Veď nás cestou pokánia k životu obetavej lásky. Amen.
Pieseň: ES 238
Autor: Daniel Midriak

Takto hovorí Hospodin: Ja k vám neustále hovorím, ale ma neposlúchate. Jeremiáš 35,14
Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Lukáš 11,28

1.Tesaloničanom 1,2-10 :: Modlíme sa za: Chminianske Jakubovany (Šz)