Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.3.2020

Marek 12,28-34
28 Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29 Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. 32 Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho;
33 a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. 34 Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať.

Je to už zopár rokov, čo z pera Daniela Heviera uzrel svetlo sveta text, ktorý následne zhudobnil Pavol Habera a spolu s Karlom Gottom a Petrom Dvorským ho aj úspešne naspievali. Myslím, že viac ani netreba písať, či hovoriť o tejto piesni a každý okamžite spoznáva veľký hit Svet lásku má. Uvedená pieseň poslucháča okamžite pohltí nielen úžasným hlasovým prejavom jednotlivých spevákov, či nádherným hudobným spracovaním v podaní symfonického orchestra, ale najmä hĺbkou samotného textu piesne Svet lásku má. Úžasné konštatovanie! Táto láska bola stelesnená v malom Betlehemskom dieťati v Pánovi Ježišovi Kristovi. Práve v Ňom vyjadril Boh Svoju lásku k nám. No, ako je to s našou láskou k Bohu? Milujeme Ho tak, ako On nás? Milujeme Ho naplno? Náš text nám hovorí: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca.“ Prečo z celého srdca? Odpoveď je jasná: pretože Boh takto miluje nás. Neustále na nás myslí a, prirodzene, to isté očakáva od nás. Stojíme pred každodennou výzvou myslieť na svojho Boha, a to nielen vtedy, keď prežívame zložité obdobie, ale neustále a naplno. Prostredníctvom modlitby udržujme svoju myseľ orientovanú na svojho nebeského Otca. Príkladom nech nám je sám Pán Ježiš Kristus, v ktorom sa láska stala dokonalou.
Modlitba: Bože, odpusť, že priveľa lásky odovzdávame veciam, ktoré za to nestoja a tak máme málo srdca pre Teba. Rozlievaj do našich sŕdc Svojím Duchom lásku k Tebe a blížnym, nech svet spozná, že si dobrý. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Vladimír Daniš

Hospodin ma schová vo Svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši Svojho stanu. Žalmy 27,5
Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2.Korinťanom 12,10

Matúš 10,34-39 :: Modlíme sa za: Kraľovany (Lo)