Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2020

1.Timotejovi 5,3-16
3 Vdovy, ktoré sú skutočne vdovy, maj v úcte. 4 Ak má však niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom, lebo to je príjemné pred Bohom. 5 Skutočná a osamelá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom-nocou zotrváva v modlitbách a prosbách, 6 ale rozkošnica je zaživa mŕtva. 7 A to im prikazuj, aby boli bez úhony. 8 Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 9 Do zoznamu nech bude zapísaná (len) vdova, ktorá nemá menej ako šesťdesiat rokov, (bola) ženou jedného muža 10 a má svedectvo o dobrých skutkoch, ak (totiž) vychovala deti, prijímala do domu pocestných, svätým umývala nohy, sužovaným pomáhala, bola snaživá vo všetkom dobrom. 11 Mladšie vdovy odmietaj, lebo keď vzplanuli lás kou k životu na ujmu Kristovej (služby), chcú sa vydať, 12 a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. 13 Pritom sa naučia zaháľať, chodia z domu do domu a nielenže sú záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a hovoria, čo sa nepatrí. 14 Chcem teda, aby sa mladšie (vdovy) vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a protivníkovi nezavdávali podnet na ohováranie. 15 Lebo niektoré sa už obrátili za satanom. 16 Ak niektorý veriaci muž alebo niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, ale aby cirkev nebola zaťažená, ale aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

Najväčšie bohatstvo. Čo je podľa vás v živote najcennejšie? Bez čoho si život neviete predstaviť? Sú to najbližší? Rodina? Priatelia? Známi? Dom? Auto? Asi nám v mysli nabieha veľa vecí, pretože každý z nás má iné poradie a rebríček vecí a hodnôt, ktoré sú pre nás v živote dôležité. Človek, ktorý vyznáva vieru v Pána Boha, vie, čo je najdôležitejšie, vie, že veci sú krásne a príjemné, spestrujú život a dotvárajú ho, ale netvoria jeho podstatu. Po mnohých skúsenostiach človek spoznáva, že to, za čím sa celý život často naháňa, nie je podstatné. Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo po vás zostane? Nábytok? Šaty? Fotky? Pán Ježiš jasne hovorí: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.“ Tak čo je teda najväčším bohatstvom? Myslím si, že je to viera. Mať pobožné deti, vnúčatá, rodinu, priateľov – to je najväčší poklad, ktorý môžeme po sebe zanechať. Usilujme sa zanechať tu čo najviac z toho, čo sme od svojho Pána prijali. Nebuďme skúpi na lásku, pomoc, odpustenie. Využime naplno čas, ktorý nám Pán Boh zo Svojej milosti dáva. „Ak však niektorá vdova má dietky alebo vnúčatá, tieto nech sa naučia v zbožnej úcte mať predne svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom, lebo to je príjemné pred Bohom.“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že najcennejšie veci sa nedajú kúpiť, ale Ty ich pestuješ, ako ovocie Ducha v nás: Láska, radosť, pokoj, dobrotivosť, sebaovládanie… Odpusť, keď život zaplníme burinou časných vecí a tak na nás nevidieť Tvoje plody. Amen.
Pieseň: ES 540
Autor: Emília Völgyiová

Spravodlivý pozná právo bedárov. Príslovia 29,7
Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Hebrejom 6,10

Marek 9,14-29 :: Modlíme sa za: Nemcovce (Šz)