Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2022

Galatským 1,1-9
1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a všetci bratia, ktorí sú so mnou: cirkevným zborom v Galácii. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. 5 Jemu sláva naveky vekov. Amen.  6 Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, 7 ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty! 9 Ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám niekto zvestuje (iné) evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, – nech je prekliaty!

Veríš pravde alebo hoaxu? Denno-denne sme zahlcovaní mnohými správami. A koľkým v dobrej viere aj uveríme, lebo znejú zaujímavo, pútavo, pravdivo, výhodne?! Niektorým správam alebo senzáciám som aj ja uveril. Zdalo sa, že boli pravdivé, ale boli to klamstvá. – – Asi vám je známy pojem hoax: Falošná, vymyslená správa. Žiaľ, žijeme v dobe plnej hoaxov. Preto je potrebné dávať si veľký pozor na to, čomu uveríme. Je potrebné, aby sme si svoje informácie overovali, či sú pravdivé, alebo klamstvá. Aj v živote viery. Z dnešného biblického textu je zrejmé, že proti hoaxom svojej doby bojoval aj apoštol Pavol. Čuduje sa, že Galatskí, hoci počuli a prijali Evanjelium Ježiša Krista, predsa len uverili rôznym hoaxom, ktoré ich vieru a mienku ťahali opačným smerom. Preto Pavol zdôrazňuje, aké dôležité je overovať si pravdu. – – To nás dnes vedie k otázkam: Akému evanjeliu som uveril? Pravdivému Evanjeliu o Ježišovi Kristovi, ktorý je jediná Cesta, Pravda i Život? Ktorý sa nechal zmárniť na dreve kríža, kde tiekla Jeho nevinná krv za naše hriechy? Že iba vďaka Kristovi môžem byť skutočne slobodný? Alebo verím iba sebe samému a svojim schopnostiam, ktoré ma dostanú do raja? Že Boh je len láskavý a milostivý, ale nie spravodlivý? Čomu verím? Skutočnému Evanjeliu alebo hoaxu? Nech nám Pán Ježiš dá poznávať svoju pravdu každý deň.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti za slovo života. Odpusť, že niekedy sa nechávame strhnúť podvrhmi. Prosíme Ťa, daj nášmu národu Ducha Pravdy, aby sme neblúdili! Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Marcel Ištván

Veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie, než unesiem. Žalm 38,5
Kristus vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Kolosenským 2,14

Zjavenie 5,11-14 •  Modlíme sa za: Kraskovo (RiS)