Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.7.2020

Micheáš 1,1-16
1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu za dní judských kráľov Jótáma, Acháza, Chizkiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. 2 Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. 3 Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho mesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vrchy sa rozplývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. 5 Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalem? 6 Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. 7 Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené, všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo; a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. 8 Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakaly a trúchliť ako pštrosy. 9 Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu, až na Jeruzalem. 10 Neoznamujte to v Gate, a vôbec neplačte! V Bét-Leafre váľajte sa v prachu! 11 Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hanbe. Nevyšla z mesta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu odníme vám postať. 12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. 13 Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša! Tu je začiatok hriechu dcéry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. 14 Preto dáš rozlúčkové dary pre Mórešet-Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. 15 Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. 16 Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov; rozšír len svoju lysinu ako sup, lebo odišli od teba do zajatia.

Dnešná doba nám dáva široký pohľad na mnohé veci, ponúka nám veľa informácií o dianí vo svete, ale i doma. Každý má možnosť prijať, či neprijať podanú správu. Veľakrát prijímame vierohodnosť podanej správy podľa toho, kto ju podáva. Pre nás, Kristových nasledovníkov, jediným vierohodným zdrojom pravdy je Slovo Božie. Do každej životnej situácie nám ukazuje pravdu, ktorou sa máme riadiť a cestu, ktorou máme kráčať. Táto pravda zaznela aj Micheášovi pre všetky národy, a tak ju podával ľudu izraelskému – od Samárie až po Jeruzalem. Ukazuje im hriech a vinu. Cez proroka sa ponúka aj nám, ľudom dnešnej uponáhľanej doby, keď sa sýtime a prijímame správy z neoverených zdrojov, a tak zakrývame pred svetom (často aj sami pred sebou) svoju vinu, hriech, ktorého sme sa dopustili. Vzdialili sme sa od Pána Ježiša, nášho Záchrancu a hľadáme uspokojenie v práci, v naháňaní sa za mamonou, za niečím, čo rýchlo pominie. A práve tu prorok varuje, že všetko zo sveta bude zničené. Varuje pred skazou a vyhnanstvom. Toto Slovo nás dnes volá, aby sme opustili zlo, i to, čo nám bráni v prijatí záchrany a v prijatí Krista do nášho srdca.
Modlitba: Dobrý Bože, ďakujeme Ti za slová napomenutia i za Tvoju nekonečnú lásku, ktorá nás stále volá k sebe. Prosíme, prebývaj v nás, Pane Ježišu, mocou Svojho Svätého Ducha! Amen.
Pieseň: ES 322
Autor: Miroslava Balková

Počúvajte ma, vy povýšení v srdci, čo ste ďaleko od spravodlivosti. Priblížil som Svoju spravodlivosť, nie je ďaleko. Izaiáš 46,12-13
Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí. Títovi 2,11-12

2.Mojžišova 14,15-22 :: Modlíme sa za: Revúca (Ge)