Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.3.2020

Marek 12,35-37
35 Keď potom učil v chráme, odpovedal Ježiš: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom Dávidovým? 36 Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím pod nohy. 37 Sám Dávid nazýva Ho Pánom; akože mu je potom synom? A veľký zástup počúval Ho s radosťou.

Skúsme si predstaviť situáciu v chráme, kde Pán Ježiš Kristus vyučoval. Chrámový priestor je do posledného miesta obsadený. Atmosféra pokojná a priestorom sa nesie pohoda a radosť. Nepočuť nič iné, len Ježišov hlas. Veľkú časť zhromaždenia tvoria významní židovskí učenci a znalci Písma. Ježiš vníma, ako Ho časť poslucháčov dôsledne sleduje a počúva. No vie aj to, že ich prítomnosť nepochádza z úprimného záujmu o Božie veci. Opak je pravdou. Tieto osoby hľadajú dôvod na obžalobu Ježiša. Čakajú odpovede. Ježiš odpovedá otázkou: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom Dávidovým? Keď sám Dávid nazýva Ho Pánom, ako že mu je potom synom?“ A v tejto otázke je ukrytá odpoveď: Ježiš je Boží Syn. Nepochopili. „A nikto Mu nevedel odpovedať ani slovo, ani sa Ho od toho dňa nikto neopovážil viac spytovať“ (Mt 22,46). V Pánovi Ježišovi Kristovi nevideli a nespoznali Mesiáša – im Bohom poslaného Záchrancu. Milý brat, milá sestra, verím, že Ty vnímaš Ježiša, ako svojho Záchrancu a Spasiteľa. S radosťou Ho počúvaj – tak ako zástup v chráme. On povedie tvoje kroky týmto pozemským životom. Otvor Mu svoje srdce a nechaj Ho konať.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Pán Ježiš nie je len človek, ale Boh, čo prišiel v tele. Prosíme, upevni našu vieru, nech Ho nasledujeme s radosťou a úctou. Nech o Ňom svedčíme ľuďom s vášňou a hrdosťou. Nech k Tebe žijeme pravú lásku, Pane. Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Vladimír Daniš

Pán hovorí: Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. 3.Mojžišova 26,6
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipanom 4,7

Galaťanom 6,(11-13)14-18 :: Modlíme sa za: Kráľovce – Krnišov (Ho)