Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.4.2020

1.Korinťanom 16,1-12
1 So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii. 2 Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. 3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. 4 Ale ak by bolo vhodné, aby som išiel i ja, pôjdu so mnou. 5 Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem, 6 ale u vás hádam ostanem alebo aj prezimujem, aby ste ma vyprevadili, kamkoľvek by som išiel. 7 Nechcem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej ostať u vás nejaký čas, ak Pán dovolí. 8 V Efeze zostanem až do Letníc, 9 lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho. 10 Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja. 11 Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi. 12 Brata Apolla som veľmi prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhodný čas.

Peniaze a autorita – dôvera a pokora. Tieto perikopy často preskakujeme alebo rýchlo prebehneme ako niečo, čo sa nás už netýka, ale mali by sme si uvedomiť aspoň dve veci: 1. Že zbierky a finančné dary boli dôležité už v prvotnej cirkvi, no bol v tom poriadok a presné pravidlá. To nie je výmysel človeka, ktorý by sa chcel obohacovať. Práve naopak! Ako veriaci v Ježiša Krista, ktorý dal celý Svoj pozemský život za tie naše, máme mať túžbu dávať. Majme radosť z toho, že môžeme dávať! Pri dávaní ide o dôveru, že Pán Ježiš nám to vynahradí a nebudeme mať nedostatku, aj keby sme sa delili z mála. Peniaze a majetok sú veľmi citlivá téma a diabol ich vie šikovne použiť, aby nás od Pána Boha oddelil. Podsúva nám myšlienky závisti, ale aj myšlienky, že som zodpovedný najprv za zabezpečenie svojej rodiny. Kde je naša dôvera voči Bohu? A pritom žijeme v prebytku. 2. Ako veriaci v Ježiša Krista sa máme učiť pokore. Ťažko prijímame toho druhého ako autoritu. Noví alebo mladí ľudia v našich spoločenstvách to majú naozaj ťažké. Mnohí nimi pohŕdajú. Aj apoštol Pavol na to upozorňuje. Pamätajme, že ani Pán Ježiš nechodil po svete ako „veľký líder“. Do Jeruzalema išiel na osliatku. Pokorný a predsa Pán pánov. Dovoľme Mu, nech aj nás pretvára k dôvere a pokore!
Modlitba: Ďakujeme, Pane, že si láska. Ďakujeme, že chceš prebývať v nás a viesť nás. Odpusť, že Ti to niekedy nedovolíme. Prosíme, vždy nás priťahuj a oživuj ducha, aby sme sa radostne vracali k Tebe a konali Tvoju lásku. A to aj dávaním peňazí. Amen.
Pieseň: ES 549
Autor: Viera Šimová Šoltés

Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijakú ujmu, pretože veril svojmu Bohu. Daniel 6,24
Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! 1.Korinťanom 16,13

Jób 42,7-13(14-17) :: Modlíme sa za: Lubina (Po)