Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2020

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Ježiš hovorí: Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ján 12,32

Lukáš 24,44-53
43 Vzal teda a jedol pred nimi, 44 hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho. 49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.

Ježiš nám pri odchode pripomína to najdôležitejšie. Dnes sa v kresťanských cirkvách zvestuje evanjelium o nanebovstúpení. Po 40 dňoch zázračných stretnutí sa toto obdobie slávnostne končí. Ježiš odchádza z našej trojrozmernej reality a vstupuje do Svojho sveta nadradeného a prenikajúceho náš krásny svet. Moderný človek by sa možno spýtal: Realita alebo fikcia? Sen alebo skutočnosť? Ako sa prejaví naša viera vo víťazstvo, ktorú zažal v nás nebeský Pán? – – Kristus na záver pripomína to najdôležitejšie. Vlastne, znova hovorí o tom, čo už z Jeho úst zaznelo predtým. Na čo nesmieme zabudnúť. Pamätajme vždy na Ježišove slová – to je prvoradé! To, čo predpovedal Boh pred Ježišovým príchodom, sa nakoniec uskutočňuje. Pamätajme na Jeho kríž a vzkriesenie! Musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych. A potom nakoniec jasná úloha pre nás všetkých – na nej naozaj záleží. V Jeho mene sa musí kázať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Učeníkom sa to vôbec nejaví ako prelud. Vnímajú Jeho nebeskú realitu tu, na zemi ako platnú. Vzdávajú Mu úctu. Ani náznak strachu a pochybnosti. Do Jeruzalema sa vracajú s veľkou radosťou. Aj my sa Mu dnes pokloňme a tešme sa spolu so všetkými, ktorých spája táto radosť! S radosťou a odvahou každému svedčme o ceste záchrany v Ježišovi.
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Ježišu, že si porazil smrť a prešliapal nám cestu do neba. Radujeme sa, že nás čaká absolútne dobro. Dávame sa Ti do rúk, aby si nás k nemu doviedol a vykonal cez nás veľa dobrého na svedectvo Bohu. Amen.
Pieseň: ES 349
Autor: Július Filo

Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! Žalmy 97,10
Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Efežanom 4,15

Skutky apoštolov 1,3-11 :: Filipanom 2,6-11 :: Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Nesvady (Dn)