Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2022

Galatským 1,10-24
10 Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým. 11 A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Krista. 13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu. 14 A prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, tak že som nad všetkých horlil za podanie otcov. 15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, 16 zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damasku. 18 Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. 19 Iného z apoštolov som nevidel, ak len nie Jakuba, brata Pánovho. 20 Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. 21 Potom šiel som do krajín Sýrie a Cilície. 22 Kresťanským cirkevným zborom v Judsku bol som osobne neznámy. 23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje ako evanjelium vieru, ktorú predtým nivočil! 24 A oslavovali Boha za mňa.

Komu slúžiš? V živote viery zápasíme aj s tým, komu chceme slúžiť. Niekedy si to uvedomujeme a svoj život podľa toho zariadime. Niekedy sa však stáva, že si to nevšimneme. Myslíme si, že naše kresťanstvo, naša viera, naša služba je v poriadku. Až do chvíle, kedy sa nás Pán dotkne a ukáže jasnú pravdu o našom hriechu, sebectve a klamstve, v ktorom sa neraz ocitneme. Podľa čoho však spoznať pravdu? Apoštol Pavol nám dnes dáva návod. Tá pravda sa skrýva v otázke: O čo ti v kresťanstve, vo viere, v živote ide? Ide ti o priazeň ľudí alebo o Boha? Pavol poukazuje na svoj minulý život. Na život, keď sa chcel páčiť ľuďom a úporne žil podľa litery zákona, no bez lásky a poznania Boha. Sám o tom vyznáva, že vtedy, aj keď sa tak javil, nebol Božím služobníkom. Až kým nezažil Boží dotyk a zjavenie Evanjelia Ježiša Krista. Odvtedy sa jeho život radikálne zmenil. Spoznal svoj omyl, hriech, vyznáva sa z toho, prežíva Božie odpustenie a začína nový život v Ježišovi Kristovi. Preto sa nás dnes pýta: Komu slúžiš? Bohu, či ľuďom? Aký život žiješ? Život v Pravde alebo v klamstve? Život v Božej prítomnosti alebo vo svojej kresťanskej pretvárke? Pavol dostal novú šancu, ktorú dnes ponúka Ježiš tebe i mne: Šancu žiť život, ktorý skutočne stojí za to! Volaj k Pánovi a pomôže ti! Využi čas, kým sa dá!
Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, že si dobrým Pánom, ktorý vedie Svojich služobníkov tak, aby bolo dobre všetkým na svete. Odpusť, že niekedy sa nechám zviesť a slúžim iným pánom. Veď ma Kristovým Duchom pravdy, nech nasledujem len dobré príkazy! Amen.
Pieseň: ES 257
Autor: Marcel Ištván

Kto miluje striebro, striebra sa nenasýti, a kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Kazateľ 5,9
Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí. 1.Timoteovi 6,8-9

Ján 6,(60-62)63-69 •   Modlíme sa za: Kremnica (ZvS)