Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.7.2020

Micheáš 2,1-13
1 Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. 2 Dychtia po poliach a uchvacujú ich, po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. 3 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliadke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybŕdnete. Lebo to bude zlý čas. 4 V ten deň uplatnia proti vám príslovie, zaznie žalostné bedákanie a povedia: Sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou. A nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. 5 Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom. 6 Nekážte! Tak kážu oni: O takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. 7 Či je prekliaty dom Jákobov? Či je Duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto Jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? 8 Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo bez úmyslu bojovať. 9 Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. 10 Vstaňte a choďte! Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. 11 Keby niekto bežal za vetrom, a hovoril by lož: Budem vám kázať o víne a opojnom nápoji – to by bol kazateľ pre tento ľud! 12 Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob, istotne zhromaždím zvyšok Izraela; zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve; bude sa to hemžiť ľuďmi. 13 Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, vyjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi, Hospodin na ich čele.

Žijeme veľmi zlú a neprajnú dobu. Sú veľmi veľké rozdiely medzi ľuďmi, a tak sa stávame veľmi nedôverčivými voči všetkému a voči všetkým. Niet v nás dôvery a ak je náš vzťah s Bohom len povrchný, nedokážeme s vierou a dôverou prijať ponúknuté slovo. Boh je však verný aj napriek našej slabosti a nevernosti. Ponúka istotu a dáva nám záchranu v Ježišovi Kristovi. Treba ju len uchopiť a držať sa jej. Keď ľudia vo svete, možno aj v cirkvi, zneužívajú svoju moc a postavenie, bohatnú na niekom inom, je to veľmi zlé, lebo nezachovávajú právo. Takáto doba bola i v čase proroka Micheáša, keď na toto všetko poukazoval. Varoval takýchto ľudí, že spred tváre Božej nikto neujde. Každý sa raz bude zodpovedať za svoje činy. Tí však, ktorí príjmu napomenutie, majú nádej. Boh zhromaždí Svoj ľud a bude sa oň starať, ako Dobrý Pastier o Svoje stádo. Tak aj tebe, sestra, brat, znie táto nádej: Pán Ježiš sa stará o teba, hľadá ťa a ukáže ti cestu, pôjde pred tebou!
Modlitba: Hospodine, veľká je Tvoja dobrota a vernosť. Ty si veľký a mocný Boh. V pokore sa skláňame pred Tebou a prosíme, vzhliadni na našu neprávosť, slabosť a malovernosť. Dotkni sa nás Svojou spásonosnou pravicou. Daj nám, prosíme, Pane Ježišu, pevnú vieru i nádej v Teba, jediného živého Boha. Amen.
Pieseň: ES 467
Autor: Miroslava Balková
Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Žalmy 9,2
Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 1.Tesaloničanom 5,18

Skutky apoštolov 2,32-40 :: Modlíme sa za: Richvald (Šz)