Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.8.2020

Marek 8,10-13
10 hneď vstúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanuta. 11 Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali. 12 Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu! 13 A opustiac ich, zase vstúpil na loď a preplavil sa na druhú stranu.

Nevidím – neuverím! V kútiku svojho vnútra sa čudujeme farizejom, ako mohli pri toľkých prejavoch moci Pána Ježiša, ktoré videli a pri napĺňaní proroctiev žiadať dôkazy o Jeho božskosti. Nestretávame sa s tým však aj dnes? Čo potrebuje zažiť, či vidieť dnešný „moderný“ človek, aby uveril? Zázraky? Tie neviedli a nevedú k pokániu. V podobenstve o boháčovi a Lazarovi (Luk 16,30-31) hovorí Pán Ježiš ústami Abraháma: „Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ Kladieme si otázku: Prečo aj ľudia okolo nás odmietajú Krista? Pozrime sa na seba, či je môj život jasným svedectvom o Božej láske a Jeho konaní… Nie je moje kresťanstvo len na pár hodín v nedeľu? Je ťažké vydávať jasné svedectvo pri tých, ktorí nás majú na očiach celý deň: naše rodiny, okolie, spolupracovníci. Oni prví musia vidieť môj zmenený život. Odkiaľ však na to brať silu? Máme tu dokonalý pokrm: Jeho Slovo, čerpajme denne z neho! Je tu výsada Božích detí rozprávať sa denne so svojím Otcom v modlitbe. Kto vážne hľadá Boha, dá sa Mu nájsť. Pri tom, kto Ježiša odmieta, nech má akékoľvek výhovorky, sa naplnia záverečné slová z nášho textu: „Opustiac ich“ odišiel. Je hrozné pre človeka, ak sa toto stane.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si nás neopustil. Upevňuj nás v Tvojom slove a v Tvojom Duchu, aby sme Ti nedali príčinu odísť od nás neskôr. Daj, aby sme boli dobrým svedectvom o Tebe. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Milan Bruncko

Si unavená z tvojich mnohých radcov. Izaiáš 47,13
V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Matúš 18,1-3

Náreky 5,1-22 :: Modlíme sa za: Stredné Plachtince (No)