Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.2.2020

1.Korinťanom 11,2-16
2 Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal. 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu; 5 ale každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu: lebo to je to isté, ako by sa oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje! 7 Muž si totiž nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou. 8 Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. 10 Preto žena – pre anjelov – má mať na hlave znak mužovej moci. 11 Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. 13 Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí modliť sa k Bohu a nezahaliť sa? 14 Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy? 15 Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto závoja. 16 Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.

Hlavou je Boh! V 11. kapitole čítame slová, ktoré si mnohí, najmä muži, vysvetľujú po svojom. Dôvodom je túžba byť nadradený nad ženou, dokazovať si, že muži sú „korunou tvorstva“ – „veď je to napísané v Písme“. No v závere 3. verša je jasne napísané: „hlavou Krista je Boh“. A keď je „hlavou muža Kristus“ a “hlavou ženy muž“, tak hlavou všetkých je Boh! A táto axióma platí aj vo vzťahu muža k žene. Dokonalé manželstvo je zjednotenie nielen dvoch, ale aj troch – muža, ženy a Boha. Práve to robí manželstvo – vzťah muža a ženy – posvätným. Najdôležitejším princípom budovania vzťahu muža a ženy je viera v Ježiša Krista, pretože muž a žena sú si v Božích očiach rovnocenní. Boh nepovažuje jedno pohlavie za lepšie než druhé. Muž dopĺňa a zdokonaľuje ženu a žena dopĺňa a zdokonaľuje muža, jeden sa učí od druhého a vzájomne sa posilňujú. Len rešpektovanie týchto skutočností zabezpečí budovanie skutočného kresťanského vzťahu muža a ženy, budovanie kresťanského domova. Domova, ktorý bude požehnaným a skutočným základom pre ďalšiu generáciu synov a dcér, ktorí vidiac príkladné súžitie „troj-vzťahu“: ocko – mamka – Boh, budú túto pochodeň odovzdávať ďalej. Požehnané vzťahy v rodine sú základom požehnaných vzťahov v cirkevnom živote i v celej spoločnosti.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás stvoril v rodine, kde sa chceš prejaviť, ako dobrý vodca, radca a hlavne darca života. Odpusť, keď nedávame na prvé miesto Teba, ale seba a zneužívame na to Bibliu. Prosíme, staraj sa o všetky rodiny, aby deti vyrastali v dobrom prostredí. Amen.
Pieseň: ES 561
Autor: Bohuš Beňuch

Avšak namietate: ‚Pánova cesta nie je správna!‘ Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ezechiel 18,25
Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1.Jána 1,8-9

Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Iliašovce (Ta)