Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.4.2020

1.Korinťanom 16,13-24
13 Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní! 14 Všetko nech sa deje medzi vami v láske! 15 Prosím vás však, bratia, poznáte domácnosť Štefanovu, že je z prvých v Acháji a dala sa do služby svätých; 16 buďte poddaní takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17 Teším sa, že prišli Štefan, Fortunatos a Achaikos, lebo nahradili mi vašu neprítomnosť. 18 Veď potešili ducha môjho i vášho. Nuž, vážte si takýchto! 19 Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom! 21 Pozdrav mojou (vlastnou) rukou, Pavlovou. 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata! 23 Milosť Pána Ježiša s vami! 24 Moja láska so všetkými vami v Kristovi Ježišovi! Amen.

Dobre známym faktom je, že to najdôležitejšie v rozhovoroch, ale aj v listoch sa povie až na záver. Platí to v psychológii, vnímame to aj v bežnom živote. Pisateľ chce takýmto spôsobom veľakrát zhrnúť, zdôrazniť a pripomenúť dôležitú myšlienku. Tak to robí aj apoštol Pavel vo svojom liste adresovanom kresťanom v meste Korint. Dopočul sa o nich nie veľmi lichotivé správy. Došlo tam k nezhodám v otázke vzkriesenia, ale aj k iným vieroučným a osobným rozporom. Preto veľmi jasne pochopíme posledné verše listu v našom vybranom texte, ktoré predchádzajú záverečným pozdravom. Vyzýva k bdelosti a aby sa neklátili vo viere, ale aby boli pevní vo vyznávaní. Pridáva aj známu výzvu: „Všetko nech sa medzi vami deje v láske.“ Tento dôležitý odkaz môžeme vnímať aj ako apel pre nás. Toľko sporov a vášní by utíchlo, keby sa všetci riadili týmto pravidlom…! Realita je však iná, žiaľ, aj v cirkvi. Neostáva nám iné, len s pokorou priznať, ako často túto zásadu nedodržiavame. Bojujme so sebectvom a pýchou, nech víťazia v našich sporoch láskavé riešenia! Je to predsa Božia vôľa, aby naše vzťahy v cirkvi boli charakterizované láskou. Pre Pavla to bola dôležitá myšlienka, a preto ju zdôraznil v závere listu. Prosme Ducha Svätého, aby bola rovnako dôležitá aj pre nás.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty si láska a chceš, aby si bol v strede diania. Aby sme všetko konali s Tebou a v Tebe. Odpusť, že v kritických momentoch niekedy zabúdame na Teba a potom vznikajú zbytočné zranenia duše. Prosíme, lieč ich. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Norbert Hajský

Uzavrel som s tebou zmluvu, znie výrok Pána, Hospodina, a tak si sa stala mojou. Ezechiel 16,8
Vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Galaťanom 3,26

Izaiáš 66,6-13 :: Modlíme sa za: Ľuboreč (No)