Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2022

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE
(Modlite sa!)
Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalm 66,20

Lukáš 11,1-4(5-13)
1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!
(5 Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, 6 lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; 7 a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 8 hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. 9 Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10 lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12 Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?)

Je to na nás rovnako neprehliadnuteľné? Aký Ježišov zvyk vystupuje do popredia pri čítaní Evanjelií? Je to zvyk vstať skôr, ísť spať neskôr, vzdialiť sa od ostatných, odísť na miesto, kde je len On sám a Všemohúci Otec. Keď som si to uvedomila, dala som si otázku: Aký zvyk by spomenuli ľudia pri pohľade na môj život? Viem sa zastaviť a vyčleniť si čas na to, aby som „bol sám/sama s Ním“? Príbeh pokračuje ďalej a ukazuje, že modlitba priťahuje pozornosť ostatných. Jeden z učeníkov rozmýšľa, čo tá chvíľa samoty pre Ježiša znamená a navrhuje: „Nauč nás, Pane, modliť sa!“ A tak druhá otázka do dnešného dňa znie: „Prosím Boha, aby mi ukazoval, či smerovanie mojich modlitieb nepláva len niekde po povrchu?“ Pán Ježiš na túto otázku rád reaguje a odpovedá: Tvoja modlitba dokáže zasiahnuť viac, než len povrch vecí. Veď si Jeho dieťa a On je tvoj, je váš Otec. Modli sa za to, aby tohto Otca mohli spoznávať ľudia okolo teba, aby sa Jeho meno stávalo niečím vzácnym a aby Jeho kráľovstvo, Jeho plány prichádzali do tvojho okolia aj cez tvoj život. Ako Jeho dieťa Mu dôveruj, že ti dá každý deň, čo potrebuješ. Túž kráčať s čistým srdcom, očistený od chýb, pádov a nesprávnych ciest, aby si týmito novými cestami viedol aj ľudí okolo seba. Zmena prichádza na kolenách. Nech je tento čas s Ním na nás neprehliadnuteľný!
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si príkladom modlitby. Odpusť, že si ju málo vážime a málo sa v nej kocháme Tebou. Posilňuj v nás lásku k Tebe, aby sme s Tebou radi trávili svoj čas! Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Lenka Janotková

Prevediem ich cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať Moje meno, Ja ich vypočujem. Zachariáš 13,9
Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu. 1.Petra 1,6-7

1.Timoteovi 2,1-6a • 2.Mojžišova 32,7-14 • Žalm 95 •  Modlíme sa za: Organizáciu Na každom záleží (predtým Ježiš pre každého)