Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.8.2020

Marek 8,14-21
14 Ale (učeníci) zabudli si vziať chleba; nemali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. 15 On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho! 16 I hovorili si medzi sebou: To preto, že nemáme chleba! 17 Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte, 19 koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť. 20 A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem. 21 Vtedy im povedal: Či ešte nerozumiete?

Či ešte nerozumiete? Aký kvas, také cesto! Po predchádzajúcej trpkej skúsenosti s farizejmi teraz Pán Ježiš Svoju pozornosť upriamuje na učeníkov. Uvedomuje si, aké nebezpečenstvo im hrozí, najmä po Jeho odchode. Varuje ich pred kvasom (učením) farizejov. Nerozumejú, krčia plecami, diskutujú. Vyčítavo sa pýta: Či stále nechápete a nerozumiete? Toto je dôsledok vášho tvrdého srdca. „Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete?“ Kvas má svoju výnimočnú schopnosť rastu a množenia. Daj si pozor, po akom kvase siahneš! Farizeji celé svoje úsilie vynakladali na to, ako bude vyzerať ich vonkajší prejav a uplatňovanie zákona v praxi. Pestovali zbožnosť, sebadisciplínu, kultickú čistotu. Pán Ježiš toto odkrýva v celej 23. kapitole ev. Matúša: „Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí.“ Ježiš nám ponúka nielen vonkajšiu čistotu, ale najmä čistotu srdca. Túto výsadu nám vybojoval náš Pán, keď zomrel na kríži za môj a tvoj hriech. Mať uši na svojom srdci. Nebyť hluchý, keď ku mne hovorí On aj cez Svoje Slovo. Nech aj pre nás platí to krásne zasľúbenie Pána Ježiša (Mat 5,8): „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš zameriavame na vonkajší výzor. Odpusť, že leštíme vonkajšok, ale z našich sŕdc vychádza príliš málo činnej lásky. Prosíme, očisť naše srdcia, oživ ducha a upevni ho, nech Ťa nasledujeme, ako Ty chceš. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Milan Bruncko

Kráľ Danielovi odpovedal: „Naozaj, tvoj Boh je Najvyšší Boh, Pán kráľov.“ Daniel 2,47
Aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Filipanom 2,10

5.Mojžišova 4,27-35(36-40) :: Modlíme sa za: Slavošovce (Ge)