Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.9.2020

2.Korinťanom 8,1-9
1 Chcem, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo macedónskym zborom, 2 že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. 3 Dosvedčujem, že dali podľa možnosti aj nad možnosť. 4 Sami od seba a veľmi naliehavo nás prosili, aby sa mohli zúčastniť na dobročinnosti a na službe svätým. 5 Áno, nad naše očakávanie aj samých seba oddali predovšetkým Pánovi a z vôle Božej potom aj nám. 6 Preto sme napomenuli Títa, aby toto dielo lásky medzi vami aj dokončil, ako ho započal. 7 A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a reči, v poznaní a všetkom snažení aj v láske, ktorú sme vzbudili vo vás, tak sa rozhojnite aj v dobročinnosti. 8 Nevravím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj úprimnosť vašej lásky. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.

Viera sa dokazuje láskou. Život v ranej cirkvi si niektorí predstavujú veľmi idylicky. Občas vyzývajú, že sa máme vo viere vrátiť k ideálu prvých kresťanov. Pavlove listy ukazujú reálnejší obraz. Kresťania tých čias neboli ani dokonalí, ani bezchybní. Bolo ich treba často usmerňovať, karhať, veľa povzbudzovať a vyučovať. Dialo sa to kázňami apoštolov aj ich vlastným príkladom. Pavel nato využíval aj povzbudenia pomocou dobrého príkladu iných veriacich. V Korinte povzbudzoval príkladom z Makedónie. Dodnes využívame podobný spôsob budovania našej viery, keď si navzájom svedčíme o svojich skúsenostiach v nasledovaní Pána. Vidíme, že tento spôsob je aj účinný, aj biblický. Je dobré, že v cirkvi vieme využiť úspechy v živote viery niektorých veriacich, či cirkevných zborov na to, aby sme nimi povzbudili iných. Len sa varujme vzájomnej závisti a posudzovania! Veď ak konáme zbierky, ak rozvíjame dobročinnosť, či inak slúžime, nerobíme to preto, aby sme sa chválili, ale aby sme pomohli. Služba jedných môže motivovať ďalších. Veď všetci spoločne máme jeden spoločný vzor. Je ním Pán Ježiš. Nikto z nás nie je v konaní lásky prvým, najlepším. Ježišovu lásku obetujúcu sa za všetkých nikto neprekoná. Jeho veľkorysosť v odpúšťaní nikto nedosiahne. Inšpirujme sa dennodenne Jeho príkladom!
Modlitba: Ďakujem, Bože, za svedectvá, čo môžem počuť, aby ma viedli k lepšiemu vzťahu s Tebou a k lepšej službe. Odpusť, keď miesto poučenia hľadám spôsoby, ako odsúdiť tých, čo svedectvá hovoria. Konaj aj v mojom živote, nech svedčím. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Anna Velebírová

Dokedy ešte, Hospodine, budeš na mňa zabúdať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať Svoju tvár? Žalmy 13,2
Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! Ján 16,33

1.Timotejovi 6,(3-5)6-11a :: Modlíme sa za: Tornaľa (Ri)