Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.10.2020

Jeremiáš 21,1-13
1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď kráľ Cidkija poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kňaza Cefanju, syna Maaseju, s odkazom: 2 Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám; azda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov, a on odtiahne od nás. 3 Nato im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi: 4 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ajhľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. 6 A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá; pomrú na veľký mor. 7 Potom – znie výrok Hospodinov – vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrím meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. 8 Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. 9 Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor; kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť. 10 Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému, a nie k dobrému – znie výrok Hospodinov – bude vydané do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom. 11 Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo, 12 dom Dávidov! Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo za rána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí. 13 Ajhľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny – znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov – a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.

Posol zlých správ. Pri čítaní dnešnej kapitoly sa nám vynárajú dve otázky. Prvou je Jeremiáš. Kráľ chce od neho počuť odpoveď, ako dopadne útok nepriateľa. „Čo hovorí Hospodin? Urobí zázrak tak, ako doteraz, však… A nepriateľ sa stiahne?“ „Nie, všetci pomriete morom, či mečom. Kráľ a tí, čo by to prežili, budú odvlečení do zajatia, a tam bez milosti zabití. Boh sám bude proti vám bojovať hnevom a zlosťou.“ Ako asi Jeremiáš vyzeral, keď podával túto správu vyslancom od kráľa? Hovoril jasne a plynulo? Šeptal, zajakával sa, nemohol to ani len vypovedať? Bez ohľadu na to, ako sa cítil, Jeremiáš ostal verný tomu, čo mu Boh prikázal povedať. Aká to musela byť odvaha a zároveň bázeň pred Hospodinom?! Druhou otázkou je, či je v tejto pasáži niečo na povzbudenie. Božie Slovo by nám predsa malo vždy priniesť nejaké povzbudenie, či nie? Lebo to, čo sme dnes čítali, naháňa hrôzu a niektorí by aj zapochybovali o charaktere nášho Boha. Povzbudenie som našla vo veršoch 8 a 9. Hovorí o existencii únikovej cesty. Boh predkladá cestu života. Každý si môže vybrať. V našom texte je šancou na záchranu života vzdanie sa nepriateľovi. Každý z nás zhrešil a zaslúži si smrť. Boh však pre každého pripravil i cestu života. Ježiš je tou Cestou, On je tým Životom. – – Vďaka Ti, Hospodine, za túto nádej! Vďaka, že SI milujúci a milostivý Boh!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že stále dávaš nádej. Aj keď umierame, vieme, že večný život je viac a strácame iba okovy, ak patríme Tebe. Odpusť, že niekedy príliš veríme tomuto svetu a málo Ťa poslúchame. Premieňaj nás živou nádejou v Ježiša. Amen.
Pieseň: ES 461
Autor: Zuzka Pongen

Uzavriem s vami večnú zmluvu. Izaiáš 55,3
A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého Pastiera ovie…