Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.2.2020

Predpôstna – Masopustná nedeľa. Estomihi
(Buď mi opevnenou skalou! Žalmy 31,3)
Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Lukáš 18,31

Marek 8,31-38
31 Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32 A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať. 33 Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské! 34 Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.

Akú cenu má život? Akú cenu má duša? Akú cenu má svedomie? Akú cenu má česť? Kto to zmeria? Kto to určí alebo odváži? Každý takýto pokus je subjektívnym hodnotením nemerateľných veličín. Každý človek má inak naplnený život, iným spôsobom žije jeho duša, inak vníma svoje svedomie a inak si váži samého seba. Niečo nás, ľudí, však spája. Sme stvorení na Boží obraz a kus Božej dokonalosti nosíme v sebe. S Božou dokonalosťou sme prijali aj Božiu nesmrteľnosť. Jej význam doceníme vtedy, keď umrieme a dovtedy…? Budeme sa snažiť predlžovať si život, žiť ho spokojne a múdro. To je inštinkt prežitia. To je pud sebazáchovy. Myslíme si, že najlepšie vieme, čo nás zachráni a zabezpečí nám pokojný život. A tak aj konáme. Zabúdame však na to, že život nám nebol daný len na jeho komfortné užívanie, ale aj na jeho obeť Pánovi. Volá nás k službe, k zodpovednosti za najbližších i za celý svet, k šíreniu evanjelia. A to si žiada dôveru voči Jeho volaniu a poslušnosť prijať aj poníženie, utrpenie i smrť, ak tak rozhodne Pán. Kristus Petrovi povedal: „Choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!“ Čo povie nám? Na aké veci myslíme my?
Modlitba: Odpusť nám, Bože, naše zameranie na dočasné veci. Príliš často myslíme na ľudské, nie na Tvoje. Usmerňuj nás Tvojím Duchom, aby sme žili, ako Tvoji vyslanci na tejto zemi. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Ján Hruška

Jeho pospolitosť sa upevní predo mnou. Jeremiáš 30,20
V Ježišovi Kristovi celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. Efežanom 2,21

1.Korinťanom 13,1-13 :: Žalmy 31 :: Lukáš 18,31-43 :: Modlíme sa za: ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít