Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.3.2020

Marek 12,38-40
38 Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dajú pozdravovať na námestiach; 39 radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách; 40 vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu.

Hierarchia. Pri čítaní textu mi prišlo na um slovo „hierarchia“. V slovníku cudzích slov čítam, že toto slovo pochádza z gréčtiny a znamená niečo ako stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti v akejkoľvek oblasti života. Znamená určitý poriadok, spôsob fungovania, v ktorom má všetko a každý svoje miesto. Ako sa hovorí – poriadok udržiava svet. V súčasnej spoločnosti je to pojem spojený najmä s fungovaním cirkvi. Tak to bolo od čias Mojžiša (2Mojž 18,13-26; 28,1nn), tak to bolo aj v čase Pána Ježiša, a tak to trvá v cirkvi dodnes – poradie podľa hodnosti. Niečo sa však zmenilo. Dobrý zámer (poriadok) sa zvrhol; ukázalo sa, že funkcia kazí charakter. Akonáhle sa človek dostane do nejakej funkcie, zistí, že má z toho výhody a začne funkciu zneužívať vo svoj prospech. „Zabetónuje“ sa vo funkcii. Mal by slúžiť poriadku, ľuďom; on však začne slúžiť sebe, zachutí mu moc. A práve toto Pán Ježiš objavil a veľmi tvrdo odsúdil. – – Pre nás, ktorí žijeme v štruktúre cirkvi, je Ježišovo slovo podnetom k tomu, aby sme bdeli nad hierarchiou. Tí hore – aj tí dolu. A najmä, aby sme vedeli, že aj hierarchia je kritizovateľná. Aj tých, čo sú nad nami, nielen môžeme, ale sme aj povinní kritizovať – ako Pán Ježiš. Aj biskupov, aj generálneho.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nám dal Cirkev. Ďakujeme, že má aj svoju organizáciu, aby mohla lepšie slúžiť. Prosíme, odpusť, keď konáme sebastredne a zneužívame Cirkev na svoje vyvýšenie. Daj nám pokoru, aby sme konali dobro pre druhých stále. Amen
Pieseň: ES 277
Autor: Jozef Grexa st.

Ty si jediný, Hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Nehemiáš 9,6
Boh aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Skutky apoštolov 14,17

Ján 6,26-35 :: Modlíme sa za: Kraskovo (Ri)