Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2020

1.Timotejovi 6,1-10
1 Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu; 2 tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú horliví v dobročinnosti. Toto uč a prikazuj. 3 Ak niekto iné učí a nepristupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kristovi a k učeniu, ktoré zodpovedá pobožnosti, 4 je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5 trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom. 6 A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 7 lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. 8 Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. 9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. 10 Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Zisk z pobožnosti? Božie Slovo varuje pred ľuďmi, ktorí si myslia, že pobožnosť je ziskom. Že aj medzi veriacimi sa nájdu takí, ktorí sú presvedčení, že žijú s Kristom a podľa Božieho Slova, no ich konanie tomu nezodpovedá. Stavajú sa do pozície sudcov, povyšujú sa, hádajú, ubližujú iným. Neraz sme svedkami toho, ako dokážu ľudia uveriť vo svoju vlastnú pravdu, či predstavu o pravde, a tú až demagogicky presadzujú na cirkevných fórach. To vyvoláva medzi veriacimi zneistenie. – – Božie Slovo hovorí o zisku. O zisku z pobožnosti by sme mohli hovoriť, napríklad vo forme funkcií – bez dostatočnej osobnostnej zrelosti, o vynucovaní autority, či o zneužívaní postavenia vo svoj prospech. Čiže o nástrojoch moci ako zisku. Áno, aj to je možné v cirkvi – i mimo nej. Akú liečbu nám však odporúča Božie Slovo? Úprimnú vieru v Pána Ježiša Krista, hľadanie a prijímanie múdrosti od Boha, rozvahu a dobré úmysly. Čo však, ak tí, ktorých sa to najviac týka, liečbu Bohom nechcú podstúpiť? V tom prípade je nutné sa nielen modliť, ale na zlyhanie aj poukázať. No aj v tomto prípade platí, že by nás mal viesť Duch Svätý, aby sme chyby v cirkvi dokázali nielen diagnostikovať, ale aj napraviť, zahojiť. A to odvážne, slušne, pravdivo, no bez ziskuchtivosti z pobožnosti. Nech nám k tomu pomáha milostivý Pán!
Modlitba: Ďakujeme, Pane, že si milostivý a milosťou nás vedieš. Prosím, uzdravuj Svoju cirkev aj cezo mňa, aj cez ďalších. Odpusť, keď mám vinu na jej narušení a konaj cezo mňa jej nápravu. Amen.
Pieseň: ES 550
Autor: Eva Bachletová

Mojžiš povedal: Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: Ak budete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, stihne vás kliatba. 5.Mojžišova 11,26-28
Slúžte Pánovi, Kristovi! Lebo každý, kto pácha neprávosť, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje. Kološanom 3,24-25

Zjavenie Jána 4,1-11 :: Modlíme sa za: Nitrianska Streda (Po)