Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2022

Galatským 2,1-10
1 Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa. 2 A pohnutý zjavením šiel som a vyložil som im a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, evanjelium, ktoré zvestujem medzi pohanmi, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. 3 Ale ani Títa, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať, 4 a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili; 5 a nepovolili sme im a nepoddali sa ani na chvíľu, len aby pravda evanjelia zostala pre vás. 6 Ale tí, ktorých pokladajú za niečo – nezáleží mi, akí boli kedysi, veď Boh nikoho neuprednostňuje – oni, vedúci, nenaložili mi nič iné, 7 ale: keď videli, že mi je zverené zvestovať evanjelium medzi neobrezanými ako Petrovi medzi obrezanými – 8 veď Ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštolskej práci medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi – 9 a keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, (vtedy) Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my (pôjdeme) k pohanom a oni k obrezaným. 10 Len aby sme pamätali na chudobných; a to som sa aj usiloval robiť.

Ohrozenie pravdy Evanjelia. Pavol ide do Jeruzalema v sprievode bratov v Kristovi, Barnabáša a Títa – veriaceho Žida a veriaceho Gréka. Zďaleka však nejdú iba na zdvorilostnú návštevu vedenia Cirkvi ani na prehliadku mesta, kde Pavol prežil roky mladosti (Sk 22,3; 8,1-3). Idú na Boží pokyn (G 2,2) a dôvod ich cesty je veľmi vážny. Božie dielo v Galácii, kde Pavol na svojej prvej misijnej ceste zvestoval Evanjelium, bolo ohrozené falošnými bratmi. Votreli sa medzi tých, ktorí uverili Evanjeliu a hovorili im, že na spasenie potrebujú aj obriezku (Sk 15,1). Znevážili tak pravdu Evanjelia, spasenie z milosti vierou v Pána Ježiša Krista (Ef 2,8-9) a spochybnili aj Pavlove apoštolstvo. Pavol teda ide z Božieho popudu riešiť tento problém s vedúcimi bratmi v jeruzalemskom zbore: s Jakubom, Petrom a Jánom. Keď im predložil Evanjelium, ktoré káže, nemali voči nemu výhrady, usúdiac, že je Pánom poverený niesť Evanjelium pohanom, tak ako Peter židom. Na znak toho, že Pavla a Barnabáša prijímajú ako svojich rovnocenných spolupracovníkov, podali im pravice. Nosná pravda kresťanskej viery – Evanjelium Božej milosti (Sk 20,24) – nebola ohrozená iba v počiatkoch Cirkvi. Ohrozenie pretrváva dodnes a nielen od neveriaceho sveta… Falošní bratia prichádzajú a nepovedia otvorene, kto sú. Dávajme si dobrý pozor, aký je ich postoj k pravde Evanjelia.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane, za Evanjelium – moc na spasenie každému človeku vo všetkých národoch sveta. Ochraňuj, prosíme Ťa, jeho pravosť a čistotu medzi nami, až kým neprídeš! Amen.
Pieseň: ES 280
Autor: Anna Koláriková

Plesajte v Bohu, On je naša sila! Žalm 81,2
Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko. 2.Korintským 6,4-10

Marek 1,32-39 •  Modlíme sa za: Krpeľany (TuS)