Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.6.2020

1.Kráľov 8,41-53
41 A keď cudzinec, ktorý nie je z Tvojho izraelského ľudu, príde z ďalekej zeme kvôli Tvojmu menu – 42 lebo sa dopočuje o Tvojom veľkom mene, o Tvojej silnej ruke a o Tvojom vystretom ramene – keď teda príde a bude sa modliť v tomto dome, 43 Ty vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania, a splň všetko, o čo bude k Tebe volať cudzinec, aby sa všetky národy zeme dozvedeli o Tvojom mene, aby sa Ťa báli ako Tvoj izraelský ľud, aby vedeli, že tento dom, ktorý som Ti postavil, je pomenovaný Tvojím menom. 44 Keď vyjde Tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi cestou, ktorou ho pošleš, a budú sa modliť k Hospodinovi obrátení k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som vybudoval Tvojmu menu, 45 vyslyš na nebi ich modlitbu, ich úpenlivú prosbu, a dopomôž im k právu! 46 Ak zhrešia proti Tebe – veď nieto človeka, ktorý by nehrešil – a nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi, takže ich odvlečú ich väznitelia ako zajatcov do nepriateľskej krajiny, ďalekej či blízkej, 47 keď vstúpia do seba v krajine, kde budú odvlečení ako zajatci, ak sa obrátia a úpenlivo Ťa budú prosiť v krajine svojich väzniteľov: Zhrešili sme, prevrátene sme konali, sme vinní – 48 a ak sa obrátia k Tebe celým svojím srdcom a celou svojou dušou v krajine svojich väzniteľov, ktorí ich odvliekli do zajatia, a ak sa budú modliť k Tebe obrátení k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil Tvojmu menu, 49 vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania, ich modlitby a ich úpenlivé prosby a dopomôž im k právu! 50 Odpusť svojmu ľudu, čím sa proti Tebe prehrešil, všetky priestupky, ktorých sa dopustil proti Tebe; daj im nájsť milosrdenstvo u ich väzniteľov, aby boli k nim milosrdní. 51 Veď sú Tvojím ľudom a Tvojím dedičstvom, ktoré si vyviedol z Egypta, zo železnej pece. 52 Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať. 53 Veď Ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si zasľúbil skrze svojho služobníka Mojžiša, keď si vyviedol našich otcov z Egypta, ó Hospodine, Pane!

Boha nemožno zavrieť do chrámu. Toto poznanie vyslovil Šalamún na začiatku svojej modlitby, keď povedal, že „Boh nemôže prebývať na zemi, ani nebesá nebies Ho nemôžu obsiahnuť, už vôbec nie dom, chrám, ktorý postavil“ (v. 27). Božie pôsobenie nie je obmedzené na určité miesto alebo priestor, Božia láska nie je „limitovaná edícia“ určená nejakej elitnej skupine. Chrám, kostol, spoločenstvo sú otvorené pre každého. Otvorenosť voči iným – voči cudzincom a pohanom – ktorú vyjadril Šalamún vo svojej modlitbe (v. 41-43), pretransformoval Ježiš do ešte intenzívnejšieho postoja voči iným, do nášho misijného poslania: „Choďte, teda, a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch…“ (Mt 28,19). Ani Boha, ale ani seba nemôžeme uzavrieť do chrámov, kostolov alebo elitných skupiniek. Sme poslaní, aby sme v každej životnej situácii, na ktoromkoľvek mieste sveta budovali vzťahy na všetkých úrovniach, aby sme zo svojho života stavali „duchovný dom“. Aj dnes.
Modlitba: Pane, vypočuj naše modlitby a úprimné prosby: odpusť to, čím sme sa prehrešili proti Tebe, odpusť všetky priestupky, ktorých sme sa dopustili. Daj nám odvahu neuzatvárať sa a mať otvorené srdcia voči iným, daj nám pokoru a múdrosť budovať duchovný dom v každej chvíli nášho života na kdekoľvek sme. AMEN.
Pieseň: ES 205
Autor: Evka Oslíková

Posiela na zem Svoju reč, rýchlo sa šíri jeho Slovo. Žalmy 147,15
Božie Slovo nie je spútané. 2.Timotejovi 2,9

2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 :: Modlíme sa za: Poniky (Zv)