Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.6.2022

Sudcovia 7,1-15
1 Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov bol severne od neho, v údolí pri pahorku Móre. 2 Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midjáncov do rúk; Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila. 3 Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: Kto sa bojí a chveje, nech sa vráti! Gideon ich rýchlo preskúšal, a vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo. 4 Ale Hospodin povedal Gideonovi: Ešte vždy je mnoho ľudí; zaveď ich dolu k vode, tam ti ich preskúšam. O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou, ale každý, o kom ti poviem: Tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. 5 Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne; takisto každého, kto si kľakne na kolená, a tak bude piť. 6 Tých, čo zdvihli ruku k ústam, a tak chlípali, bolo tristo mužov, ostatný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu. 7 Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim, a vydám ti Midjáncov do rúk; všetci ostatní nech idú domov. 8 Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, len tých tristo mužov si ponechal pri sebe. Tábor Midjáncov bol pod ním v údolí. 9 Hospodin mu riekol v onú noc: Vstaň a zostúp do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. 10 Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojím služobníkom Purom dolu do tábora 11 a vypočuj, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora. Nato Gideon zišiel so svojím služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. 12 Midján, Amálék a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a ich tiav bolo bez počtu tak, ako mnoho je piesku na morskom brehu. 13 Keď Gideon prišiel, práve rozprával jeden muž druhému svoj sen: Hľa, mal som sen: peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midjáncov, prišiel ku stanu a narazil naň, ten padol, prevrátil sa a zostal ležať. 14 Jeho druh odpovedal: To nie je nič iné ako meč Izraelca Gideona, syna Jóášovho. Boh mu vydal do rúk Midjáncov s celým táborom. 15 Keď Gideon počul sen a jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Hor sa! Hospodin vám vydal tábor Midjáncov do rúk.

Rátaj s Božou pomocou. Gideon dostáva poverenie od Hospodina vyslobodiť Izraelitov z moci Midjáncov. Nevedel si to predstaviť a mal strach. Okrem toho mal zredukovať vojsko z 32 000 na 300 mužov. Všetko proti logike sveta, ale všetko pre to, aby zosilnela dôvera v Božiu pomoc. Gideon si uvedomoval svoje poslanie a Božie poverenie bral vážne. Keby nepočítal s Božou pomocou, vypracoval by detailný bojový plán, využil by všetky skúsenosti, možnosti, prostriedky a ľudí na to, aby zvíťazil. Hospodin mu však ukázal, že stačí, keď bude mať ľudí, ktorí sa pred nikým neskláňajú. Ktorí nepodvádzajú a neobchádzajú zákony. Ktorí bez ohľadu na lákavé ponuky zostanú vždy slušní a poctiví. Udržať si rovnú chrbticu je ťažké v každej dobe. – – V každej situácii, nech sa zdá akokoľvek zložitá, či jednoduchá, počítajme s Bohom. On sám nám dá ľudí, ktorí nebudú nariekať nad tým, ako sa čo nedá, ale nás povzbudia a budú s nami kráčať cestou viery, lásky a nádeje.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, Ty si vzorom poslušnosti, lásky a dôvery k nášmu nebeskému Otcovi. Prosíme Ťa, nauč nás spoliehať sa na Hospodina! Zbav nás strachu! Pomôž nám prekonávať vlastnú slabosť a neistotu. Zmocňuj nás Svojím Svätým Duchom tak, aby sme ani dnes nestratili vieru a odvahu žiť podľa Tvojho slova! Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Lýdia Kordošová

Oznamujte, oslavujte a hovorte: Hospodin vyslobodil Svoj ľud! Jeremiáš 31,7
Pane, daj Svojim služobníkom, aby ohlasovali Tvoje slovo s úplnou odvahou. Skutky apoštolov 4,29

Ján 21,