Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.7.2020

Micheáš 4,1-8
1 V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. 2 Mnohé kmene poputujú a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 3 On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 4 Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí. Lebo ústa Hospodina mocností prehovorili. 5 Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky. 6 V ten deň – znie výrok Hospodinov – pozbieram to, čo kríva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. 7 To, čo kríva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion, odteraz až naveky. 8 Ty, veža stáda, pahorok dcéry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo dcéry Jeruzalem.

Mesiášska ríša pokoja. Prorok má na mysli eschatologickú skutočnosť, keď sa všetko poddá Bohu – to, čomu my hovoríme Kráľovstvo Božie. Bude to deň, keď prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože… Zo zničených zbraní bude profitovať poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. Zničenie zbraní bude mať za dôsledok, že nebude možné viesť vojny (pozdvihnúť meč) a nebude možné učiť sa vojnovému „umeniu“. V našom texte sú to samotné národy, ktoré budú pokladať zbrane za zbytočné. V Žalme 46,10 je to sám Hospodin, ktorý zničí zbrane. Bolo by scestné uvažovať nad tým, či zničenie zbraní automaticky znamená znemožnenie vojen. Vieme, že kto sa chce biť, palicu si nájde. Ak si nenájde, ešte má stále k dispozícii holú päsť. Univerzálny mier je možný len vtedy, keď všetky národy budú uznávať Hospodina. Hospodin bude kraľovať nad nimi z vrchu Sion, odteraz až naveky. My veríme, že toto sa raz stane – vtedy, keď príde Pán Ježiš Kristus na zem, aby súdil živých i mŕtvych. Nato, aby sme na tomto súde obstáli, je potrebné v Neho nielen veriť, ale aj sa podľa Božích prikázaní snažiť žiť a byť stále pripravený na stretnutie s Pánom Bohom.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že môžeme vidieť budúcnosť v svetlých farbách. Nejaký čas potrpíme, ale s Tebou budeme večne. Dávame sa Ti s vierou do rúk, aby si cez nás konal Svoje dobro a doviedol nás do neba. Amen.
Pieseň: ES 571
Autor: Milan Krivda

Vy ste mi svedkami, znie výrok Hospodina. Izaiáš 43,10
Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu.“ Marek 16,15

Matúš 18,1-6 :: Modlíme sa za: Rimavská Píla (Ri)