Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.8.2020

11. nedeľa po Svätej Trojici
Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 1.Petrov 5,5

Efežanom 2,4-10
4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, 5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – 6 a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. 8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.

Vzácna milosť. „Amazing grace“ – vzácna milosť sú slová celosvetovo známej piesne. Naposledy som si to uvedomila, keď sme v jordánskej Petre – v skalnom meste – spievali: „Chvála Tebe“. A zrazu sa nám prihovoril americký pastor a zaspieval „Amazing grace“. Jej posolstvo hovorí o milosti, ktorá je vzácna, pretože je drahá. Je to milosť, ktorá skrze umučenie Pána Ježiša prináša vzkriesenie. Boh kriesi Svojho Syna, a to je začiatok. Pán Ježiš hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, lebo „Ja som vzkriesenie a život“. Boh kriesi a dáva vzrast aj tomu, čo je neviditeľné. Kriesi v nás nádeje, trpezlivosť, povzbudzuje k vytrvalosti, aby sme prinášali ovocie Ducha. A to všetko preto, aby sme boli spasení. Koľkokrát sa ľudia „snažia“, ale málo sa modlia a oslavujú Boha za to, čo dostali. Aj tento nedeľný deň Boh dal, aby sme s Ním mali spoločenstvo lásky – najprv v chráme, a potom v kruhu rodiny aj sami osobne. Aj tento deň nám dal na to, aby sme vnútorne pookriali a povstali. Možno nemáme zdravé nohy, aby sme vstali z postele, možno máme veľa problémov a nevidíme momentálne východisko, ale aj tento deň nám Boh dal na to, aby sme vnútorne ožili a skrze vieru urobili, čo môžeme. Telefonicky, či správou povzbudili priateľov, prečítali si dobrú knihu. A to sú len zlomky. Ak máme zdravé nohy a radostné srdce, dokážeme toho oveľa viac.
Modlitba: Ďakujeme, Pane, za Tvoju milosť. Za oživenie, ktoré nás oslobodzuje od hriechu, od tmy, od Diabla. Ďakujeme, že sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých si nás už prv uspôsobil chodiť, Bože. Amen.
Pieseň: ES 652
Autor: Iveta Vachulová

Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. Žalmy 62,9
Máme k Nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa Jeho vôle. 1.Jána 5,14

Lukáš 18,9-14 :: Žalmy 140 :: Modlíme sa za: Wycliffovu misiu