Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.9.2020

2.Korinťanom 8,10-24
10 Len radu vám dávam v tomto, veď to je prospešné vám, ktorí ste už vlani začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou; 11 dokončte teda teraz dielo, aby tak vašej ochotnej dobrej vôli zodpovedal aj výsledok podľa toho, čo máte. 12 Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 13 Veď nejde o to, aby sa iným uľavilo a vám priťažilo, ale aby bola rovnosť. 14 Vaša terajšia hojnosť nech pomôže ich nedostatku, aby ich hojnosť pomohla nedostatku vášmu, a tak nastala rovnosť; 15 ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal navyše, a kto málo, nemal nedostatku. 16 Vďaka Bohu, ktorý ten istý záujem o vás budí v srdci Títovom, 17 že (nielen) prijal moje vyzvanie, ale vo svojej preveľkej horlivosti ochotne odišiel k vám. 18 Spolu s ním poslali sme brata, jeho službu evanjelia pochvalne poznajú po všetkých cirkevných zboroch; 19 a nielen to, ale cirkevné zbory zvolili jeho za nášho spolucestovateľa pri tomto diele lásky, čím slúžime na slávu samého Pána a podľa svojej ochoty; 20 ale varujeme sa pritom, aby nás nikto neupodozrieval pri tejto hojnej zbierke, ktorú spravujeme. 21 Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 Spolu s nimi poslali sme brata, o ktorom sme sa často presvedčili, že je snaživý v mnohých veciach, a teraz bude ešte omnoho snaživejší, lebo má veľkú dôveru k vám. 23 Či Títos – môj spoločník a spolupracovník medzi vami – či naši bratia, oni sú apoštolovia cirkevných zborov, sláva Kristova. 24 Podajte im teda dôkaz pred cirkevnými zbormi, že ich milujete a že ste naša pýcha.

Pán Ježiš aj dnes koná zázraky. Cirkev patrí medzi veľké zázraky v tomto svete. Boli obdobia v dejinách, kedy si mnohí mysleli, že zanikne. Nestalo sa a my sme za to veľmi vďační Pánu Bohu. Zároveň sa tak trochu aj čudujeme, ako je možné, že ľudia sú ešte aj dnes ochotní byť členmi nejakej kresťanskej cirkvi alebo presnejšie cirkevného zboru? Čo nás tak veľmi drží pohromade? Odpoveďou môžu byť aj slová, ktoré pochádzajú z 2. listu Korintským: Je to láska. No nie povrchná, ale láska Božia. Láska ochotná sa aj obetovať. Apoštol Pavel vyzýva kresťanov ani nie tak k tomu, aby prinášali neprimerane veľké obete, ale skôr k tomu, aby na svojich blížnych, najmä mysleli a modlili sa za nich. To je možno aj akýsi recept na duchovný život v našich zboroch. Je to schopnosť vidieť svojho blížneho. Všimnúť si ho. Nebyť k nemu ľahostajný. Určite si všetci uvedomujeme, že takéto slová sú pekné. V dnešnej uponáhľanej dobe aj pomerne ťažko realizovateľné. Máme mnoho povinností. Všetko sa na nás valí. A ešte k tomu mám myslieť na bratov a sestry? Prichádzame na to, že láska k blížnym je veru veľmi ťažká vec. Chceme, tak veľmi chceme pomôcť, ale nemáme síl. Nebojme sa však. Je tu Pán Ježiš, ktorý vidí našu ochotu. On našu láskavú ochotu doplní zázračným činom.
Modlitba: Pane, odpusť náš malý záujem o bratov a sestry. Je veľa záujmu o televízne postavy, alebo góly-body-sekundy, ale na blížnych máme príliš málo srdca. Prosíme, obživ nás zvnútra a rozdúchaj vieru činnú skrze lásku. Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Michal Gubo

Navždy pohltí smrť. Izaiáš 25,8
Veď kým sme v tomto stane (tele), vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. 2.Korinťanom 5,4

Kazateľ 4,(4-7)8-12 :: Modlíme sa za: Trebišov (Šz)