Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.10.2020

Jeremiáš 23,1-8
1 Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy – znie výrok Hospodinov! 2 Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Ajhľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky – znie výrok Hospodinov. 3 Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. 4 Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, tak že sa už nebudú musieť báť, ani ľakať, a nebude z nich chýbať – znie výrok Hospodinov. 5 Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. 6 Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť. 7 Preto, hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 8 ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.

Beda každej prekážke. Raz som počula istého misionára ako sa modlil: „Pane, prosím, pomôž mi žiť tak, aby môj život nebol pre niekoho prekážkou vo viere v Teba.“ Nielen misionári, či kňazi sú tí, od ktorých sa očakáva, že ich život bude pre ostatných inšpiráciou na nasledovanie Krista. Každý kresťan je pre svoje okolie svedectvom viery. Ľudia sledujú naše reakcie vo vypätých situáciách, počúvajú naše bežné slová, všímajú si, aké máme vzťahy s najbližšími. To všetko a ešte omnoho viac – kričí… V prvej časti dnešného textu čítame, že tých, ktorých Boh ustanovil do vedúcej pozície, no zlyhali v nej, Pán potrestá. Niektorí si možno práve vydýchli, že „mňa sa to netýka, ja som len… úradník, upratovačka, študent…“ Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že každý, kto žije v určitom kolektíve ľudí, ako aj v rodine, môže svojím životom toto svoje okolie ku Kristovi pritiahnuť alebo ho od Neho odohnať. Buďme verní! Každý v tej pozícii, do ktorej nás Boh postavil. Buďme pozitívnym svedectvom pre ľudí, ktorých nám na určitý čas poslal do života! Nie, aby sme sa pýšili, či strachovali, čo o nás ostatní hovoria, ale z vďačnosti za Krista a za dar viery!
Modlitba: Vďaka, Pane, za Tvojho Syna! Za Jeho vernosť a spravodlivosť! Za to, že si nám Ho poslal tak, ako si to už dávno zasľúbil (v. 5 a 6)!
Pieseň: ES 469
Autor: Zuzka Pongen

Potom Hospodin povzbudil ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hospodina zástupov, svojho Boha. Aggeus 1,14
Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal. 1.Timotejovi 4,14

Skutky apoštolov 14,8-18 :: Modlíme sa za: Závada (No)