Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.3.2020

Marek 12,41-44
41 Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. 42 Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. 43 Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. 44 Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok.

Ježiš a peniaze. Aj cirkev potrebuje na svoju činnosť peniaze. Preto aj v chrámoch bývajú pokladničky a členstvo v cirkvi je spojené s rôznymi príspevkami a darmi. Tak to bolo aj v dobe Ježišovej. On však vnímal celý proces financovania cirkvi ináč ako my. Nás zaujme obyčajne veľkosť daru. Obdivujeme štedrých darcov, veľké sumy. No tu sú zrazu nejaké haliere a Ježiš si ich nielenže všimol, ale dokonca ich aj vyzdvihol. Čo nám chce povedať? Aj cirkev je naozaj len o peniazoch? – – Kdesi som čítal, že niektorí kresťania sa podobajú človeku, ktorý platí štátu dane. Zaplatia poctivo, čo je predpísané, občas pridajú nejaký príspevok naviac, aby si všimli ich dobročinnosť. Majú vyrovnané účty a ešte im ostane dosť pre seba. Ježiš však hovorí: omyl. Boh je suverénny, Jemu patrí všetko, aj všetky tvoje peniaze, tvoj život. Nejde o peniaze, ide o vzťah. Tá chudobná vdova pochopila, že tá pokladnička v kostole je Božia. Ona môže dať iba to jediné, čo Bohu aj tak patrí – totiž všetko. Tí ostatní si stále myslia, že dávajú zo svojho, že aj láska Kristova je iba o peniazoch. Omyl – nejde o peniaze, ide o vzťah k Bohu. Iba všetko je dosť.
Modlitba: Odpusť, Bože, že považujeme svoj majetok za svoje vlastníctvo a nie za Tvoje. Daj nám pochopiť a precítiť, že patríme Tebe so všetkým, čo máme. Rozdúchaj v nás lásku k Tebe a blížnym, nech s radosťou dávame, čo treba. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Jozef Grexa st.

Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých Svojich skutkoch. Žalmy 145,17
Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle. Kološanom 1,9-10

Jób 9,14-23.32-35 :: Modlíme sa za: Kremnica (Zv)