Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.3.2023

Rímskym 11,25-32
25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov 26 a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. 27 A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. 29 Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. 30 Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval.

Tajomstvo Božej zmluvy. Antisemitizmus nie je ničím novým. Národ židovský bol prenasledovaný po stáročia: Egypťania, Asýrčania, Babylončania, Rimania a posledných 2000 rokov sa o to dosť zaslúžili aj kresťania. Bohužiaľ, aj v dnešnej modernej dobe. Boh je však Bohom zmluvy. Keď Boh niečo sľúbi, stojí si za tým. Aké úžasné je počuť Božie slovo: „Boh neľutuje dary milosti a povolanie.“ Samozrejme, keď sa povolanie týka nás samých, vtedy sme prešťastní, že nás povolal a že nás nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. Akosi zabúdame na to, že Boh najprv povolal Abraháma. To jeho potomstvu najprv patrilo povolanie Božie. Oni sú Božím prvým povolaným „synom“, skrze ktorého sú požehnané všetky čeľade zeme. Božia zmluva s Abrahámom nebola nikdy zrušená, lebo Boh je verný. Akýkoľvek antisemitizmus, rasizmus, ba akákoľvek nenávisť voči národnostným skupinám, národom, rasám, ľuďom, ktorí sú iní, ako my, je nepochopením Božej milosti, Božieho povolania. Veď všetci sme zhrešili a všetci sme boli zavretí pod neposlušnosť, ale Pán sa nad všetkými zmiloval. Preto apoštol Pavol aj nás dnes napomína a nechce, aby sme nepoznali tajomstvo Božej zmluvy. Žalm 122,6 nás všetkých volá: „Proste o pokoj pre Jeruzalem.“
Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoj ľud, ktorý si si vyvolil. Nie protekčne, ale na dôležitú úlohu. Ďakujem, že aj mňa si vštepil do tohto ľudu. Odpusť, že Tvoju úlohu niekedy nenapĺňam alebo ju ani nehľadám. Oživuj ma zvnútra a veď ma, aby rástlo Tvoje kráľovstvo. Amen.
Pieseň: ES 576
Autor: Milo Velebír

Tak hovorí Hospodin: Ja k vám neustále hovorím, ale Ma neposlúchate. Jeremiáš 35,14
Ježiš hovorí: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Lukáš 11,28

Ján 16,16-23a :: Modlíme sa za: Kalná nad Hronom (DNS)