Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.5.2020

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi
(Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalmy 27,7)
Ježiš hovorí: „Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Ján 12,32

Ján 16,5-15
5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6 Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7 Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8 A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9 o hriechu, že neveria vo mňa; 10 o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11 a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Slová zasľúbenia sa naplnili… Často žijeme uzavretí do svojich starostí. Myslíme na seba, smútime, máme obavy. Bojíme sa, čo s nami bude, čo nás čaká… Niečo podobné prežívali aj učeníci Pána Ježiša, keď im povedal, že od nich odíde. Nenechal ich však samých, bez povzbudenia a potešenia, ktoré je zároveň povzbudením aj dnes pre nás. Pán Ježiš im zvestoval slová zasľúbenia o zoslaní Ducha Svätého, ktoré sa naplnili v 50. deň po Jeho vzkriesení. Oslávený Pán zoslal Ducha – Radcu, Utešiteľa, Pomocníka, ktorý aj všetkým nám radí, potešuje nás, pomáha. Ducha, ktorý nás učí o hriechu, o spravodlivosti aj o súde. Ducha pravdy, ktorý nám odkrýva pravdu o našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi! Kiež by nás aj táto zvesť evanjelia utvrdila vo viere v Boha a viedla nás životom! S istotou, že ak sa necháme viesť Duchom Svätým, nemusíme sa báť budúcnosti.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si pripravil dobrú budúcnosť pre tých, čo Ťa milujú. Odpusť, že naša láska niekedy hasne. Prosíme, oživ ju, nech zakúšame s Tebou krásny vzťah už teraz a aj vo Večnosti. Ponúkaj tento vzťah cez nás aj druhým ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 163
Autor: Ľubomír Kubačka

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Žalmy 130,4
Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým! Kološanom 3,13

Efežanom 3,14-21 :: Žalmy 131 :: Jeremiáš 31,31-34 :: Modlíme sa za: Slovenskú Biblickú spoločnosť