Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.7.2020

Micheáš 4,9-5,4a
9 Prečo tak hlasno kričíš? Či nieto kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky? 10 Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, dcéra Sion, lebo teraz musíš vyjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi Hospodin z rúk tvojich nepriateľov. 11 Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: Nech je znesvätená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. 12 Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu Jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. 13 Vstaň a mláť, dcéra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo Pánovi celej zeme. 14 Teraz si však narob krvavé zárezy, dcéra porobená, súžili nás obliehaním. Palicou budú biť po tvári sudcu Izraela.
5:1 Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. 2 Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. 3 Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. 4 On bude pokojom.

Kde je ten narodený kráľ? Asi všetci poznáme vianočný príbeh o mudrcoch (Mat. 2,1-12). Prichádzajú do Jeruzalema, do kráľovského paláca a pýtajú sa: „Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť.“ Mysleli si, že sú na konci svojej cesty, ale v paláci kráľa Herodesa zavládlo zdesenie. Aký kráľ? My predsa kráľa máme! Keď bolo najhoršie, spomenul si Herodes, že má medzi svojimi služobníkmi aj znalcov zákona, a tak sa obrátil na nich s otázkou… A oni naozaj našli odpoveď a citovali dnešné prorocké slovo z Micheáša: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi a jeho východiská sú odpradávna, odo dní veku.“ – Čo s týmto vianočným príbehom uprostred leta? Prorocké Slovo sa splnilo. Mesiáš, Ježiš, sa narodil v Betleheme, aby bol Panovníkom Izraela a celého sveta. Prišiel ako malé dieťa, ale príde zase ako Kráľ. Nevieme, kedy, ale máme istotu, že sa tak stane. Je to pre mňa radostná správa alebo ma to desí tak, ako Herodesa? Hľadaj ho vytrvalo! Tak, ako mudrci a On sa ti dá nájsť. Prečo? Lebo to zasľúbil vo Svojom Slove: „Proste, a bude vám dané; hľadajt,e a nájdete; klopte, a otvorí sa vám…“ (Mat 7,7-8). Príď k Nemu a On bude aj tvojím POKOJOM!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si s nami až do skonania sveta. Ďakujeme, že s Tebou môžeme mať vzťah, aj keď zaň platíme utrpením od sveta a odriekaním sa žiadostí. Daj nám stále sa rozhodnúť pre Teba za každú cenu. Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Ľubica Trusinová

Kiežby si roztrhol nebesia, zostúpil. Izaiáš 63,19
Zbav nás zlého. Matúš 6,13

1.Korinťanom 12,12-18 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (Ri)