Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.1.2020

1.Korinťanom 2,10-16
10 Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží. 12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. 13 O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. 14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. 15 Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť; 16 lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!

Duchovné okuliare. Sú dvaja ľudia, ktorí pozerajú ten istý film. Jeden má zvuk zapnutý a druhý vypnutý. Ten, čo pozerá bez zvuku, nemá z filmu žiadny zážitok. Nerozumie súvislostiam, lebo nepočuje zvuk, ktorý dáva zmysel celému filmu. Je to podobné aj tomu, čo píše Pavol v liste Korintským v 12. verši: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ Na porozumenie duchovných vecí je potrebné mať „duchovné okuliare“ alebo aj „slúchadlá“. V prvom rade je to Božia milosť, že môžeme vidieť a počuť duchovne. Na nás záleží, či robíme kroky viery, ktoré nás k Bohu približujú alebo nás od Neho vzďaľujú. V liste Židom 5,14 sa píše: „Len dokonalým patrí tvrdý pokrm, tým, čo návykom sú vycvičení rozoznávať dobré od zlého.“ Neustálym cvičením svaly v tele rastú. Aj v duchovnej oblasti potrebujeme cvičiť pre náš rast. Ako to prebieha? Je to Božia milosť, modlitba, čítanie Božieho Slova, odmietať činiť hriech. Ak zlyhám, prosím o odpustenie, odpúšťam aj tým, ktorí mi ublížili. Urobiť krok viery, znamená aj vykročiť zo svojej zóny komfortu. Porozumieť duchovným veciam je určitý proces. Chceš to poznávať? Oddaj sa Kristovej milosti, buď poslušný Božiemu Slovu a uvidíš veci doteraz tebe nezrozumiteľné!
Modlitba: Ďakujeme, za Ducha Svätého, ktorým si nás, Bože, obdaroval, hoci sme si to nezaslúžili. Ďakujeme, že nás chce viesť. Odpusť, že sa málo snažíme rozumieť Mu a ísť po Jeho cestách. Amen.
Pieseň: ES 252
Autor: Marek Poloha

Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. Izaiáš 40,28
Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Rimanom 15,13

5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Modlíme sa za: Hodruša – Hámre (Ho)