Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.10.2020

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8

2.Korinťanom 3,3-9
3 Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. 4 Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 6 On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. 7 Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, 8 akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? 9 A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?
Sme listom Kristovým. Apoštol Pavel hovorí o liste Kristovom. Napriek tomu, že nemáme žiaden dochovaný list Pána Ježiša Krista, jeden nám predsa len apoštol pripomína, keď hovorí: „Veď je zjavné, že ste listom Kristovým…“ Tým listom sú živí ľudia – my, kresťania. Dosť úbohý materiál na písanie, na obsah tej vzácnej zvesti o evanjeliu, ktorá má moc zachrániť nás od smrti večnej a moci diabolskej. Veď sme hriešni. Opakovane zlyhávame a neraz aj vedome zrádzame Pána Boha a prestupujeme Jeho vôľu. Napriek tomu si nás Pán Ježiš vyvolil, aby sme boli Jeho listom, aby tento Jeho list mohli čítať všetci ostatní. Na Sinaji písal Hospodin Svoju vôľu na kamenné dosky. List Kristov je však na mäsitých doskách ľudských sŕdc písaný Duchom Svätým. Čo to znamená pre náš osobný život, cirkevný zbor, či okolie? Je list Kristov čitateľný z našich životov, z našich slov i skutkov? Akú zvesť nesieme? Je čitateľný pre okolitý svet z nášho života zákon, ktorý iných usmrcuje, odsudzuje, zatracuje a nedáva novú príležitosť, alebo evanjelium o Novej Zmluve, ktorú prináša Ježiš Kristus Svojím vykupiteľským dielom? Buďme pre druhých s pomocou Ducha Svätého svedkami Božieho odpustenia a živým Božím posolstvom! Veď kresťania sú jedinou Bibliou, ktorú dnešný svet ešte číta… Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Anna Debnárová

Nato odpovedal Ámos: Ja nie som prorok ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fíg. Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Amos 7,14-15
Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. Ježiš ich oslovil: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Marek 1,16-17

Marek 10,2-9(10-12)13-16 :: Žalmy 119,129-136 :: Marek 2,23-28 :: Modlíme sa za: Závažná Poruba (Lo)