Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.2.2020

1.Korinťanom 11,23-26
23 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! 25 Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! 26 Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!

Večera Pánova – túžba po Kristovi. Kedy som naposledy prijímal/a sviatosť Večere Pánovej? Prečo táto otázka? Lebo ako veriaci človek mám túžiť po tejto sviatosti stále. Nielen raz, či dvakrát za rok. Nie je to len nejaký symbol, nie je to len pripomienka. „Toto je moje telo, moja krv“ – povedal Pán Ježiš: aj tu som s vami, dotýkam sa vás. Pritom učeníkom podával chlieb a víno. Takže aj my pod spôsobom posväteného chleba a vína prijímame Pána Ježiša. Prijímame Jeho obeť na kríži za nás, za naše hriechy. Večera Pánova je príležitosťou pre veriace srdce posilniť svoju vieru Pánovou prítomnosťou v chlebe a víne. Pripomenúť si, že On zomrel za mňa, vytrhol ma z moci smrti a daroval mi nový život. Učeníci to odovzdávali ďalej, prví kresťania lámali chlieb vždy, keď sa stretli, a tým pripomínali Pánovu obeť – aj v tých najťažších časoch prenasledovania. Pavel to odovzdal kresťanom tak, ako to prijal od Pána. Robíme tak aj my? Zúčastňujeme sa tejto sviatosti s túžbou a radosťou? Vedieme k tomu aj svoje deti? Túžba po večeri Pánovej je túžbou po Kristovi. Využime túto možnosť posilniť svoju vieru vždy, keď je k tomu príležitosť! Lebo Pán Ježiš po nás túži stále, On za nás zaplatil najvyššiu cenu. Túžme aj my po Ňom!
Modlitba: Pane Ježišu, povedal si nám: „To čiňte na moju pamiatku!“, ale Tvoju pamiatku si často málo vážime. Prosíme, oživuj naše srdcia, nech Ťa vnímajú a nech prežívame hlbokú úctu k Tebe a k Tvojmu dielu. Amen.
Pieseň: ES 303
Autor: Janka Maťová

Naložím s vami lepšie, ako kedykoľvek predtým a spoznáte, že ja som Hospodin. Ezechiel 36,11
Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2.Korinťanom 9,8

Lukáš 5,33-39 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)