Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.4.2020

1.Petrov 1,17-21
17 A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 20 ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, 21 veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.

„…aby ste nemuseli žiť životom bez zmyslu a cieľa…“ (v.18 – Biblia s aplikáciami). Život sa dá prežiť aj „len tak“ – zo dňa na deň. Bez zmyslu a bez cieľa. Ale mať zmysel života a ísť smerom k večnému cieľu, to je istota, ktorú na tomto svete nič nevyváži. A tieto hodnoty môže zažívať iba ten, kto sa narodil do rodiny Pána Ježiša Krista – cez úprimné pokánie a znovuzrodenie. Skús sa zamyslieť aj nad týmito myšlienkami, ktoré v tomto texte môžeme nájsť: – – „Na poslednom súde nebude žiadna protekcia u Pána Boha“ (v.17), pretože On je spravodlivý sudca a ku každému bude pristupovať individuálne a spravodlivo – každý aké dielo konal, takú odmenu dostane. – – „Za mňa a za teba bola zaplatená najvyššia možná cena“ (v.18-19) – nie množstvom striebra a zlata, ale drahou krvou Pána Ježiša Krista. – – „Pán Ježiš sa rozhodol za nás zaplatiť ešte dávno pred tým, ako bol stvorený vesmír“ (v.20). – – „Pán Ježiš bol vzkriesený a žije“ (v.21) – to je základ nášho kresťanského učenia. Bez vzkriesenia kresťanstvo nemá zmysel a určite by neexistovalo. Bez vzkriesenia by bolo „zbytočne kázať a zbytočne veriť“ (1Kor 15,12-19). „Ale Kristus bol vzkriesený…“ (1.Kor 15,20). Pán nech požehná naše premýšľanie o Božích veciach.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš cieľ života. Že sa nemusíme len zmietať vo svojich žiadostiach, ale môžeme byť súčasťou Tvojho úžasného tímu, ktorý prináša najväčšie dobro. Odpusť, keď sa občas vzpriečime a veď nás láskou späť. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Vladimír Peter

Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov. 5.Mojžišova 30,9
Ježiš hovorí: Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania Svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 15,10-11

Skutky apoštolov 8,26-39 :: Modlíme sa za: Malé Zlievce (No)